Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người (Kế hoạch 2151 của UBND thành phố Huế)
14/04/2021 10:48:51 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Trong những năm gần đây, tình hình tội phạm giết người trên toàn quốc diễn biến phức tạp, với tính chất, mức độ, hậu quả ngày càng nghiêm trọng. Trên địa bàn tỉnh, mặc dù tình hình tội phạm giết người chưa phức tạp, nhưng có chiều hướng gia tăng.
   Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên là do lối sống, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phân người dân còn hạn chế, dễ bị kích động dẫn đến các hành vi bạo lực, nhất là tầng lớp thanh niên với lối sống thực dụng, ích kỷ, coi thường pháp luật; giá trị nền tảng gia đình, dòng họ, hương ước chưa được coi trọng. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là các quy định về giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong quan hệ dân sự, kinh tế, hôn nhân, gia đình,... chưa sâu rộng; công tác hòa giải cơ sở, giải quyết khiếu nại, tố cáo chậm, chưa triệt để; các biện pháp phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường còn mang tính hình thức; công tác quản lý, giáo dục người nghiện ma túy còn nhiều bất cập, hạn chế.
   Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm giết người, bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho người dân, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, ngày 12/3/2021, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 2151/KH-UBND chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người.
   Tại Kế hoạch này, UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và UBND 27 phường thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 138/CP, Trưởng Ban chỉ đạo 138 của tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; thực hiện có hiệu quả các Đề án được giao trong Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025, định hướng 2030, lồng ghép các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người với nội dung, nhiệm vụ của Đề án.
   Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, gắn với công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm; thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, tập trung giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, trong đó đẩy mạnh việc tổ chức lồng ghép các hoạt động văn hóa với xây dựng nông thôn mới, các hương ước, quy ước tại cộng đồng dân cư; xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan, đơn vị, trường học và khu dân cư nhằm hạn chế và loại bỏ nguyên nhân, điều kiện của tội phạm giết người.
   UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm giết người nói riêng; xử lý trách nhiệm người đứng đầu ở những nơi không làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, thi hành án dân sự, giải quyết mâu thuẫn, hòa giải ở cơ sở để xảy ra tội phạm giết người.
   Mục đích của Kế hoạch nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và tấn công trấn áp tội phạm nói chung và tội phạm giết người nói riêng, đồng thời qua đó nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và đấu tranh tội phạm giết người, bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường an ninh, an toàn.
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>