Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn thành phố Huế năm 2021
15/04/2021 10:47:10 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 13/4/2021, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 2199/KH-UBND về phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn thành phố Huế năm 2021.
   Nội dung thực hiện của Kế hoạch tập trung vào việc củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện hiện có, đặc biệt là các thư viện trường học, các tủ sách tại các nhà văn hóa cộng đồng tại các phường để phục vụ tốt hơn cho cộng đồng; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giới thiệu và nâng cao kỹ năng đọc cho mọi đối tượng, đồng thời đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả phục vụ bạn đọc của các loại hình thư viện trên địa bàn để tiếp cận nhiều hơn và phục vụ tốt hơn nhu cầu của bạn đọc; thực hiện tốt công tác luân chuyển sách, báo, phục vụ sách lưu động đến các phường chưa có điều kiện, các thư viện trường học, trên cơ sở đó thực hiện thành công đề án xây dựng “Tủ sách Huế” phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn thành phố Huế.
   Bên cạnh đó, triển khai và hưởng ứng các hoạt động phục vụ sách, phát triển văn hóa đọc nhân các ngày lễ lớn, ngày sách Việt Nam do Trung ương, tỉnh phát động, tổ chức, đồng thời tham gia các hoạt động liên quan đến công tác phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng và ngày sách Việt Nam do Thành phố phát động.
Để phong trào đọc sách trên địa bàn được lan tỏa rộng rãi, UBND Thành phố yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố theo dõi, chỉ đạo các tủ sách cơ sở triển khai thực hiện hoạt động trong kế hoạch phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn thành phố Huế năm 2021. Cùng với đó, đẩy mạnh hình thức tuyên truyền, khuyến khích, tham mưu đề xuất UBND Thành phố Huế khen thưởng kịp thời các mô hình hiệu quả về phát triển hoạt động đọc trong cộng đồng.
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố chỉ đạo các trường học trên địa bàn Thành phố tổ chức giới thiệu sách theo chủ đề; phát động phong trào đọc sách trong thư viện tại các trường học và tổ chức câu lạc bộ về sách trong các giờ sinh hoạt ngoại khoá.
   Đối với UBND các phường, UBND Thành phố yêu cầu chú trọng phát triển mạng lưới thư viện, tủ sách Huế, đẩy mạnh xã hội hóa phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đồng thời chỉ đạo phong trào đọc sách, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, gắn kết với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.
   Mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện công cộng, thư viện nhà trường và trong các loại hình thư viện khác để tiếp cận nhiều hơn và nâng cao hiệu quả phục vụ bạn đọc, góp phần hình thành thói quen, nhu cầu và kỹ năng đọc sách cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là học sinh, sinh viên.
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>