Tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn Thành phố Huế năm 2021
13/04/2021 10:45:52 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Để phòng, chống nạn mua bán người cũng như thực hiện tốt công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về, ngày 12/4/2021, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 2118/KH-UBND về tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn Thành phố năm 2021.
   Theo Kế hoạch, trong năm 2021, thành phố Huế phấn đấu 100% cán bộ làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội tại các phường được tập huấn về nghiệp vụ trong việc tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; 100% các trường hợp đã tiếp nhận được tiến hành các thủ tục để xác minh, xác định nạn nhân theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, phấn đấu 100% các trường hợp là người bị mua bán trở về đã được các cơ quan có thẩm quyền xác minh, xác định được hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định của pháp luật và được cung cấp các dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí của Nhà nước khi có yêu cầu.
   Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, Kế hoạch đã đưa ra 05 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, trong đó tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm mua bán người trong toàn xã hội; phối với với các ban, ngành cấp Tỉnh tổ chức tập huấn kiến thức và kỹ năng truyền thông, vận động, tư vấn cho cán bộ quản lý, cán bộ trực tiếp làm công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.
   Ngoài ra, huy động sự tham gia tích cực, chủ động của cộng đồng trong hỗ trợ, giúp đỡ người bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng thông qua các mô hình hỗ trợ vay vốn tín dụng; huy động nhiều nguồn lực xã hội sẵn có để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, hỗ trợ dạy nghề và lồng ghép với chương trình “Xóa đói giảm nghèo” tạo điều kiện cho nhiều lao động có việc làm, ổn định cuộc sống hạn chế rủi ro trở thành nạn nhân của bọn tội phạm mua bán người vì mục đích di cư tìm việc. Bên cạnh đó, tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong phòng, chống mua bán người, trao đổi thông tin, kịp thời liên hệ, hỗ trợ xác minh, xác định nạn nhân và phối hợp điều tra, bảo vệ, giải cứu nạn nhân, đồng thời đảm bảo cơ sở vật chất để tiếp nhận và thực hiện chế độ hỗ trợ ban đầu cho người bị mua bán trở về theo quy định của pháp luật.
   Việc triển khai Kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về, đồng thời qua đó trang bị những kiến thức, kỹ năng, nghề nghiệp và tạo điều kiện cho nạn nhân bị mua bán được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ xã hội cơ bản để ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.
Hoàng Truyền (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>