Đến năm 2025, đóng góp của kinh tế số vào GRDP toàn tỉnh chiếm từ 15% trở lên
01/06/2020 2:56:46 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 133 về thực hiện Nghị quyết số 52 năm 2019 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 50 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 
Theo đó, mục tiêu tổng quát đề ra là xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh. Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, công nghệ thông tin và truyền thông là đột phát, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao là nền tảng.
Mục tiêu cụ thể, đến năm 2025, hình thành nền kinh tế số, tỷ trọng đóng góp vào GRDP toàn tỉnh chiếm từ 15% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trở lên. Năng suất lao động tăng bình quân trên 7%/năm. Thực hiện thành công chuyển đổi số trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Hình thành Chính quyền số các cấp; trở thành đô thị thông minh tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Cơ bản hoàn thành triển khai các hạng mục, dự án thành phần của Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh.
Phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh theo cơ chế thị trường; hình thành Khu Công nghệ thông tin tập trung; trở thành trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ. Thực hiện chuyển đổi hạ tầng Công nghệ thông tin và Truyền thông đến 100% cấp thôn trên địa bàn toàn tỉnh trên cơ sở công nghệ 5G. Hoàn thiện mạng lưới chuyển phát toàn tỉnh, 100% hộ gia đình được gắn mã bưu chính. Đến năm 2030, mạng di động 5G phủ sóng toàn tỉnh, 100% người dân sử dụng điện thoại thông minh giá rẻ, mọi người dân được truy cập Internet băng thông rộng với chi phí thấp, được cài đặt các ứng dụng tiện ích của Chính quyền số và Truyền thông số. Kinh tế số trở thành nền kinh tế chủ lực của tỉnh, chiếm từ 20% GRDP toàn tỉnh trở lên.
Tầm nhìn đến năm 2045: Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm giáo dục, công nghệ và du lịch thông minh, trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc nhóm dẫn đầu trong cả nước và khu vực Đông Nam Á; có khả năng ứng dụng toàn diện công nghệ thông tin trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường. Hoàn thành mục tiêu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành “Thành phố di sản quốc gia theo hướng văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh”.

  

Thái Hùng (Đài Truyền thanh Huế)