Tổ chức lấy ý kiến về Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Thành phố
20/10/2021 8:03:49 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Tổ chức lấy ý kiến về Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Thành phố ()