Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới
17/06/2022 5:40:43 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 08 tháng 01 năm 2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới, các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã thuộc thành phố Huế đã có nhiều giải pháp trong tổ chức lãnh đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết 09 NQ/TW của Bộ Chính trị, tạo sự chuyển biến quan trọng về nhận thức và trách nhiệm của hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác Cựu chiến binh.
  Ảnh minh họa: Hội CCB thành phố Huế tích cực tham gia các hoạt động xã hội
 
   Chính quyền các cấp đã có sự phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để Hội các cấp hoạt động ngày càng hiệu quả. Hoạt động của Hội Cựu chiến binh các cấp đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, nhất là trong nắm bắt và phản ánh tình hình nhân dân, trong giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở, trong tập hợp hội viên tham gia vào tổ chức Hội, công tác phản biện xã hội trong thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan đến hội viên Cựu chiến binh. Các cấp Hội tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” được triển khai ngày càng hiệu quả, nhiều tấm gương Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi được nhân rộng, biểu dương.
   Nhằm tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới; UBND thành phố đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã thuộc thành phố tiếp tục quán triệt và nâng cao chất lượng thực hiện Nghị quyết 09 NQ/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 66 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới gắn với phát huy vai trò của tổ chức Hội và hội viên Cựu chiến binh các cấp trong thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động 69-CTr/TU ngày 03/02/2020 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên đối với công tác Cựu chiến binh và hoạt động của Hội Cựu chiến binh. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Nghị quyết đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.
Ngọc Khứ