Xây dựng Bộ khẩu hiệu tuyên truyền thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Huế
19/09/2021 3:59:51 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Thực hiện Kế hoạch số 1770/KH-UBND ngày 26/3/2021 của UBND thành phố Huế về việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn TP Huế năm 2021; Văn phòng thường trực BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH TP Huế phối hợp Văn phòng thường trực BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh thực hiện xây dựng Bộ khẩu hiệu tuyên truyền thực hiện phong trào tại cổng chào các tổ dân phố ở TP Huế.
   Bộ khẩu hiệu tuyên truyền thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gồm các nội dung sau:
   1. Nội dung khẩu hiệu trên pano:
- Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị.
- Xây dựng thành phố Huế xanh - sạch -đẹp - an toàn là trách nhiệm của mọi người, mọi nhà. 
- Tích cực thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
- Quyết tâm thực hiện  nếp sống văn minh đô thị để xây dựng đô thị Huế phát triển bền vững, xứng đáng là trung tâm văn hóa du lịch, thành phố Festival của Việt Nam.
   2. Nội dung khẩu hiệu trên băng rôn:
- Tuyến đường "sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh".
- Chung tay xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh.
- Xây dựng đường phố văn minh là trách nhiệm của mọi người.
   Các pano, băng rôn sẽ được bố trí tại Nhà văn hóa các phường, xã và cổng chào các thôn, tổ dân phố nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các điều khoản trong quy ước xây dựng khu dân cư văn hóa đã được cộng đồng dân cư cam kết thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa trên địa bàn Thành phố.
 
                      Văn phòng thường trực BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH TP Huế
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>