Đảng bộ xã Phú Dương: Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
24/07/2021 4:05:16 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Sáng 23/7/2021, Đảng bộ xã Phú Dương tiến hành Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đặng Hữu Hải - UVTV, Chánh Văn phòng Thành ủy; cùng đại diện các ban, UBKT Thành ủy.
   6 tháng đầu năm 2021; Đảng bộ và chính quyền địa phương đoàn kết; hệ thống chính trị địa phương tiếp tục được củng cố, hiệu lực, hiệu quả hoạt động được nâng cao; đảng bộ và chính quyền địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội, vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa tập trung phát triển kinh tế, kết quả cơ cấu kinh tế của địa phương tiếp tục chuyển dịch tích cực, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cơ bản đảm bảo, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra, tình hình trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chưa xuất hiện các vấn đề nổi cộm tại, đời sống nhân dân trên địa bàn ngày càng được cải thiện.
   Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Đặng Hữu Hải - UVTV, Chánh Văn phòng Thành ủy, Thường vụ phụ trách địa bàn đã đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua. Tại Hội nghị đồng chí đề nghị Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể địa phương cần tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động; chuẩn hóa tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức; tiếp tục giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới, đồng thời phấn đấu để trở thành xã kiểu mẫu của Thành phố; tăng cường công tác bảo vệ môi trường không để tình trạng đốt rơm, rạ khi đến mùa thu hoạch….; triển khai hưởng ứng phong trào "Chủ nhật vì cộng đồng". Tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, xây dựng kế hoạch thực hiện, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm của địa phương; đặc biệt xây dựng, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ thành phố Huế, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch covid-19; đồng thời xây dựng các phương án phòng chống lụt, bão của địa phương trong thời gian tới. 
Văn phòng Thành ủy Huế