Quy định mới về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
15/08/2022 4:00:23 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 06/4/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 24/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ. Trong đó, quy định một số nội dung mới sau:

Về tự chủ quyết định mở ngành, nghề đào tạo: Cơ sở giáo dục nghề nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 25 của Luật Giáo dục nghề nghiệp khi có quyết định giao quyền tự chủ tài chính của cơ quan có thẩm quyền được tự chủ quyết định mở ngành, nghề đào tạo (không bao gồm các ngành, nghề thuộc lĩnh vực sức khỏe, an ninh, quốc phòng) khi có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 14 Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ và đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại điểm b khoản 10 Điều 1 Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ.

Về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp: Theo quy định cũ thì cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận tổ chức kiểm tra các điều kiện bảo đảm hoạt động giáo dục nghề nghiệp, còn theo quy định mới thì cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận chỉ thẩm tra hồ sơ theo quy định. Hằng năm, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận tổ chức hậu kiểm các điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sau khi cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ. Trong đó, sửa đổi, bổ sung một sốnội dung sau: Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về các hình thức liên kết đào tạo với nước ngoài. Cụ thể, liên kết đào tạo với nước ngoài được thực hiện theo các chương trình đào tạo (CTĐT) sau: CTĐT do hai bên xây dựng, cấp văn bằng, chứng chỉ (VBCC) của nước ngoài hoặc cấp VBCC của nước ngoài và của Việt Nam; CTĐT của nước ngoài, cấp VBCC của nước ngoài; và CTĐT của nước ngoài chuyển giao, cấp VBCC của nước ngoài hoặc cấp VBCC của nước ngoài và của Việt Nam.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2022.

Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)