Thành phố Huế: Quyết tâm giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố
07/06/2022 5:32:10 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 07/6/2022, Ban Chỉ đạo Giảm nghèo bền vững Thành phố (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) tiến hành phiên họp do đồng chí Phan Thiên Định - UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HDDND thành phố Huế kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng chí Trần Hùng Nam - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Ban Chỉ đạo và đồng chí Võ Lê Nhật - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố, Phó Trưởng Ban Thường trực chủ trì để nghe báo cáo tình hình triển khai công tác giảm nghèo trên địa bàn Thành phố. Cùng dự có các đồng chí trong Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo.
   Tại phiên họp, sau khi nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo và ý kiến của các thành viên dự họp, đồng chí Phan Thiên Định nhấn mạnh: Công tác giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong những năm tới, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn, đồng thời, là cơ sở quan trọng trong tiến trình thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo Giảm nghèo bền vững Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố sớm ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo bền vững trên địa bàn Thành phố, gắn với lộ trình cụ thể giảm nghèo từng năm và cân đối nguồn kinh phí để thực hiện. Hướng dẫn cho các địa phương rà soát, thống kê số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo; xây dựng sơ bộ các giải pháp, phương án giảm nghèo đối với từng địa chỉ cụ thể. Nghiên cứu để đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xem xét đối với một số vướng mắc trong triển khai, áp dụng các cơ chế, chính sách.
Văn phòng Thành ủy Huế