Các Dự án trọng điểm năm 2020
02/01/2020 4:06:19 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
 Các Dự án trọng điểm năm 2020
1. Tiếp tục hoàn thành Dự án cải thiện môi trường nước.
2. Dự án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I hệ thống kinh thành Huế (giai đoạn 2); Hoàn thiện Hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư.
3. Dự án chỉnh trang hai (02) Bờ sông Hương (tập trung bờ Bắc Sông Hương).
4. Các dự án chỉnh trang vỉa hè, điện chiếu sáng, cây xanh các tuyến đường trên địa bàn thành phố (Chỉnh trang công viên Phú Xuân, chỉnh trang công viên Kim Long).
5. Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Hương Sơ khu vực I và Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Hương Sơ khu vực II (02 dự án phục vụ công tác di dời, giải tỏa khu vực I di tích kinh thành Huế).

  

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố