Các Chương trình trọng điểm năm 2019
03/01/2019 4:38:03 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
    Các Chương trình trọng điểm năm 2019
1. Chương trình chỉnh trang, chiếu sáng, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
2. Chương trình phát triển du lịch, dịch vụ.
3. Chương trình cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử.
4. Chương trình di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế.

  

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố