Các Chương trình trọng điểm năm 2016
29/01/2016 2:32:04 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:

     1. Chương trình xây dựng, chỉnh trang kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, phát triển Huế theo hướng đô thị xanh, văn minh, hiện đại.

2. Chương trình đảm bảo trật tự đô thị - an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

3. Chương trình phát triển du lịch, dịch vụ (trọng tâm là Tổ chức thành công các nội dung trong Festival Huế 2016 do UBND tỉnh phân công, nâng cao chất lượng du lịch, dịch vụ).

4. Chương trình cải cách hành chính; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; dạy nghề và giải quyết việc làm cho người lao động.

5. Chương trình xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn và phát huy nét đẹp truyền thống, khơi dậy sự năng động, sáng tạo của người Huế trong quá trình hội nhập và phát triển.

6. Chương trình vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường kiệt; nâng cấp sửa chữa các tuyến đường hư hỏng do thành phố quản lý.

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố