Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội ước đạt được năm 2018
04/01/2019 4:10:05 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
 Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội ước đạt được năm 2018

 

S
TT
Các chỉ tiêu chủ yếu
Năm 2017
Kế hoạch
Năm 2018
Ước thực
hiện 2018
Ước
thực hiện
1
Doanh thu du lịch
2.316 tỷ đồng
> 2.600 tỷ đồng
2.750 tỷ đồng
Vượt
2
Tổng vốn đầu tư trên địa bàn
4.180 tỷ đồng
4.800 tỷ đồng
4.800 tỷ đồng
Đạt
3
Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ xã hội
26.400 tỷ đồng
30.072 tỷ đồng
(tăng 13%)
30.073 tỷ đồng
Đạt
4
Thu nhập bình quân đầu người
2.500 USD
2.750 USD
2.750 USD
Đạt
5
Giá trị sản xuất CN – TTCN trên địa bàn
7.155 tỷ đồng
8.086 tỷ đồng
(tăng 10-13%)
8.240tỷ đồng (tăng 13%)
Vượt
6
Giá trị hàng xuất khẩu
120 triệu USD
130 triệu USD
130 triệu USD
Đạt
7
Thu ngân sách Thành phố
1.185 tỷ đồng
1.258,7 tỷ đồng
1.258,7 tỷ đồng
Đạt
8
Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên
0,88%
<0,9%
0,87%
Vượt
9
Tỷ lệ giảm hộ nghèo theo chuẩn quốc gia
0,2%
0,2%
0,2%
Vượt
10
Phổ cập bậc TH thêm
1 phường
1 phường
02 phường
Vượt
11
Số lao động được hỗ trợ giải quyết việc làm
9.200 lđ
>9.300 lđ
9.431 lđ
Vượt
12
Đảm bảo mật độ cây xanh
13,5m2/người
13,5m2/người
13,5m2‑/người
Đạt
13
Thu gom và xử lý chất thải rắn, rác thải y tế đạt
97%
98%
98%
Đạt
Văn phòng HĐND và UBND Thành phố