Các chỉ tiêu Kinh tế, Xã hội và Môi trường năm 2017
03/02/2017 2:31:05 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:

           Chỉ tiêu kinh tế

1. Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt:                                2.500 USD.
(Thu nhập thực tế bình quân/người/năm)
2. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn:                                                4.180 tỷ đồng.
3. Doanh thu du lịch trên địa bàn:                             >2.300 tỷ đồng (tăng 15%).
4. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng:                             tăng 12%.
5. Giá trị sản xuất CN – TTCN trên địa bàn:                                 (tăng 10-13%).
6. Giá trị sản xuất hàng xuất khẩu:                                             120 triệu USD.
7. Tổng thu ngân sách đạt (tạm tính):                                      1.177 tỷ đồng.
 
Chỉ tiêu xã hội:
8. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên giảm còn 0,88%; tỷ lệ sinh con thứ 3 dưới 9,8%.
9. Phổ cập bậc Trung học thêm:                                                       1 phường.
10. Hỗ trợ giải quyết việc làm:                                                  9.200 lao động.
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo 3 tháng trở lên đạt                                         73%.
11. Tỷ lệ giảm hộ nghèo năm 2017:                                                giảm  0,2%
(theo chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020).
 
Chỉ tiêu môi trường:
12.Mật độ cây xanh                                                                                        13,5m2/người.
13. Thu gom và xử lý chất thải rắn, rác thải y tế đạt                                  97%.
Văn phòng HĐND và UBND Thành phố