Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2022 của thành phố Huế
01/01/2022 4:40:05 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất tăng 12%.
- Thu nhập bình quân đầu người năm 2022: 2.850 USD.
- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tăng 12%.
- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 12%.
- Tỷ lệ (thôn) tổ dân phố, làng, được công nhận và công nhận lại đạt chuẩn văn hóa đạt 85%.
- Tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân: 96%.
- Hỗ trợ giải quyết việc làm cho hơn 10.000 lao động trong đó tỷ lệ lao động được đào tạo nghề từ 3 tháng trở lên: 77%.
- Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm 0,05%.
- Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn, rác thải y tế: 95%.
- Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch đạt 95%.
Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế