Các Chương trình trọng điểm năm 2017
03/02/2017 2:26:29 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:

   1. Chương trình xây dựng, chỉnh trang kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

2.  Chương trình phát triển du lịch, dịch vụ.
3. Chương trình cải cách hành chính. 
Văn phòng HĐND và UBND Thành phố