Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2018
26/03/2018 10:52:40 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:

1. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt:                            2.750 USD.

 (Thu nhập thực tế bình quân/người/năm)
2. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn:                                                       4.800 tỷ đồng.
3. Doanh thu du lịch trên địa bàn:                                                      >2.600 tỷ đồng (tăng 15%).
4. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng:         tăng 13%.
5. Giá trị sản xuất CN - TTCN trên địa bàn:                                       tăng 10 - 13%.
6. Giá trị sản xuất hàng xuất khẩu:                                                    130 triệu USD.
7. Tổng thu ngân sách:                                                                      1.300 tỷ đồng.
8. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên dưới 0,9%;                                   tỷ lệ sinh con thứ 03 dưới 10%.
9. Phổ cập bậc Trung học phổ thông thêm:                                       01 phường.
10. Hỗ trợ giải quyết việc làm:                                                           > 9.300 lao động.
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo 03 tháng trở lên đạt 74%.
11. Tỷ lệ giảm hộ nghèo năm 2018:                                                   giảm 0,2%.
(Theo chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 - 2020)
12. Nâng cao chất lượng cây xanh đô thị, đảm bảo mật độ cây xanh 13,5m2/người.
13. Thu gom và xử lý chất thải rắn, rác thải y tế:                               98%.

 

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố