Các chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt được trong năm 2016
08/12/2016 8:50:04 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:

 

TT

Các chỉ tiêu chủ yếu

Kế hoạch

Năm 2016

Ước thực

hiện cả năm

 

1

Doanh thu du lịch

> 2000 tỷ đồng

2.005 tỷ đồng

Vượt

2

Tổng vốn đầu tư trên địa bàn

3.800 tỷ đồng

3.800 tỷ đồng

Đạt

3

Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Tăng từ 15%

23.340 tỷ đồng (tăng 15,01%)

Đạt

4

Thu nhập bình quân đầu người

2.350 USD

2.270 USD

Không Đạt

5

Giá trị sản xuất CN – TTCN trên địa bàn

6.502 tỷ đồng (tăng 13%)

6.502 tỷ đồng

Đạt

6

Giá trị hàng xuất khẩu

105 triệu USD

105 triệu USD

Đạt

7

Thu ngân sách Thành phố

1.038 tỷ đồng

1.040 tỷ đồng

Đạt

8

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên

0,89%

0,89%

Đạt

9

Tỷ lệ giảm hộ nghèo theo chuẩn quốc gia

 

 

2,59%

 

 

2,3%

 

 

Đạt

10

Mật độ cây xanh

13,3m2

13,3m2

Đạt

11

Phổ cập bậc TH thêm (không tính chỉ tiêu nghề)

1 phường

1 phường

Đạt

12

Số lao động được hỗ trợ giải quyết việc làm

+ Số lđ qua đào tạo nghề từ 3 tháng trở lên

9000 lđ

70%

9132 lđ

72%

Vượt

Đạt

 

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố