Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên phân theo giới tính và phân theo thành thị, nông thôn
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Labour force aged 15 and over by sex and by risedence
  2011 2012 2013 2014 2015
           
     
TỔNG SỐ - TOTAL 188352 190037 191937 195776 198876
Phân theo giới tính - By sex          
Nam - Male 96060 102620 99807 99846 100205
Nữ - Female 92292 87417 92130 95930 98671
Phân theo thành thị, nông thôn          
By residence          
Thành thị - Urban 188352 190037 191937 195776 198876
Nông thôn - Rural          
     
TỔNG SỐ - TOTAL          
Phân theo giới tính - By sex          
Nam - Male 51,00 54,00 52,00 51,00 50,39
Nữ - Female 49,00 46,00 48,00 49,00 49,61
Phân theo thành thị, nông thôn          
By residence          
Thành thị - Urban 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Nông thôn - Rural          

 

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố