Tình hình giải quyết thủ tục hành chính Quý III năm 2023 tại Trung tâm Hành chính công Thành phố
08/09/2023 5:26:12 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Từ 08/6/2023 đến 05/9/2023, Trung tâm Hành chính công tiếp nhận và chuyển đến các cơ quan chuyên môn giải quyết tổng cộng 11.466 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến tổng cộng 4.583 hồ sơ, đạt tỷ lệ 39,97% tổng hồ sơ tiếp nhận.
     * Kết quả giải quyết thủ tục hành chính, cụ thể:
     + Đã giải quyết: 9.365 hồ sơ (đúng hạn 7.518, chiếm 80,27%; Quá hạn 1.847, chiếm 19,73%);
     + Đang giải quyết: 1.843 hồ sơ (trong hạn 1.696, chiếm 92,1%; Quá hạn 147, chiếm 7,9%);
     Đã số hóa tổng cộng 11.385 hồ sơ, đạt tỷ lệ số hóa 99,66%; chưa số hóa 38 hồ sơ chiếm 0,34%.
Văn phòng HĐND & UBND TP
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>