Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
13/07/2022 3:24:17 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 04/7/2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 1551/QĐ-UBND về Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện/Bảo hiểm xã hội tỉnh, cấp huyện về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho ngƣời lao động trên địa bàn tỉnh.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định 1551 ()