Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
01/03/2022 11:26:36 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 17/02/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành quyết định số 06/2022/QĐ-UBND về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 68/2019/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định 06/2022/QĐ-UBND ()
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>