ĐẢNG ỦY CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG: LÀM TỐT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI
21/04/2023 11:08:16 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang là loại hình doanh nghiệp 100% cổ phần tư nhân. Các đơn vị thành viên của công ty thuộc các loại hình doanh nghiệp khác nhau như: công ty cổ phần, công ty, công ty liên doanh liên kết với các đối tác trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực du lịch dịch vụ, theo đó các chi bộ trực thuộc có chức năng, nhiệm vụ khác nhau. Với chức năng kinh doanh khách sạn, nhà hàng, lữ hành quốc tế, vận chuyển du lịch, xuất nhập khẩu, đại lý vé máy bay, liên doanh liên kết trong nước và nước ngoài về các dịch vụ du lịch và các dịch vụ du lịch khác…
   Đảng bộ hiện có 6 chi bộ trực thuộc, 74 đảng viên. Tổng số người lao động hiện có của các đơn vị thành viên trong hệ thống Đảng bộ là 560 người, trong đó có 289 lao động nữ (chiếm 52%). Tất cả các lao động của của đơn vị đều được đóng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định là 552 người (tỷ lệ 99%).
   Sau hơn hai năm thị trường du lịch gần như đóng băng hoàn toàn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tình hình khủng hoảng kinh tế toàn cầu vẫn luôn là nguy cơ, làm hạn chế và ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của hoạt động du lịch. Do sản phẩm du lịch của công ty chủ yếu hướng vào các thị trường du lịch quốc tế nên tình hình dịch bệnh, khủng hoảng kinh tế đã làm ảnh hưởng lớn đến tốc độ tăng trưởng của các chỉ tiêu kinh doanh. Thêm vào đó, giá cả, chi phí một số nguyên liệu đầu vào tăng nhanh, việc triển khai các dự án mở rộng cơ sở vật chất chậm do các yếu tố khách quan đã ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của công ty, thu nhập của người lao động và cổ tức của các cổ đông.
   Trước những khó khăn chung đó, được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Thành ủy Huế, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, người lao động phát huy những thuận lợi, vượt qua khó khăn, bám sát chức năng, nhiệm vụ và nghị quyết Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.
   Đảng ủy luôn chủ động phối hợp cùng với Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong xây dựng và lãnh đạo thực hiện điều lệ công ty, các quy định, quy chế phối hợp, xác định rõ mối quan hệ công tác, bảo đảm vai trò lãnh đạo chính trị của tổ chức đảng, chức năng quản lý của HĐQT, sự chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành sản xuất, kinh doanh của Ban Tổng giám đốc và chức năng tập hợp, vận động, giáo dục quần chúng của các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp nhằm đạt nhiều kết quả tích cực nhất trên tất cả các lĩnh vực của công ty.
   Với sự quan tâm, phối hợp đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho các phong trào và hoạt động các tổ chức chính trị của Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều chế độ chính sách bảo vệ cho người lao động cũng được hoàn chỉnh, bổ sung như Quy chế dân chủ ở cơ sở, thỏa ước lao động tập thể và nội quy lao động... Nhiều chế độ hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn trong dịch Covid-19 từ các gói hỗ trợ của Chính phủ, của Liên đoàn lao động cấp trên, từ Ban lãnh đạo Công ty đã có những chính sách phù hợp, duy trì hoạt động kinh doanh để tạo việc làm, thu nhập thêm cho cán bộ nhân viên (CBNV).
   Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ VIII đã đề ra chiến lược kinh doanh, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ quản lý và người lao động. Phát huy dân chủ của CBNV trong tham gia xây dựng phương hướng sản xuất kinh doanh (SSKD) để đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả; thực hiện quyền giám sát, tham gia quản lý doanh nghiệp. Xây dựng và thực hiện quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng đúng với kết quả làm việc và trách nhiệm Công tác của người lao động.
   Nhờ phối hợp và sự đồng thuận cao giữa Đảng ủy với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong lãnh đạo đơn vị thực hiện các nhiệm vụ trên nên hoạt động SXKD của công ty ổn định, nguồn vốn được bảo toàn và phát triển; tài sản bảo đảm minh bạch, tổ chức tốt đời sống người lao động, bảo đảm lợi ích của các cổ đông. Sự ổn định trong hoạt động SXKD đã khẳng định năng lực, thương hiệu của công ty trên thương trường, là điều kiện để công ty thực hiện tốt trách nhiệm nghĩa vụ nộp đủ ngân sách hằng năm.
   Đảng ủy đã thực hiện nghiêm túc việc tổ chức quán triệt và học tập đầy đủ các chủ trương, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và quần chúng. Việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện toàn Đảng bộ, hướng trọng tâm vào việc lãnh đạo đảng viên, người lao động tham gia xây dựng đơn vị nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, thực sự là hạt nhân chính trị ở doanh nghiệp.
   Thường xuyên tuyên truyền đảng viên thực hiện Quy định về những điều Đảng viên không được làm; phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn “tự chuyển hóa”, “tự diễn biến”, suy thoái về tư tưởng đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên, từ đó ổn định tư tưởng cán bộ đảng viên và người lao động
   Đảng ủy đã phối hợp xây dựng điều lệ hoạt động của công ty, của các đơn vị, trong đó có điều khoản thể hiện rõ vai trò, hoạt động của Đảng, các tổ chức chính trị xã hội khác trong công ty hoạt động theo hiến pháp, pháp luật và điều lệ của tổ chức chính trị - xã hội phù hợp với qui định của pháp luật và phù hợp với các loại hình doanh nghiệp khác nhau như công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, với các hình thức sở hữu vốn khác nhau.
   Trong quá trình lãnh đạo, Đảng ủy luôn thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; thực hiện có nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.
   Đảng ủy đã lãnh đạo các chi bộ làm tốt công tác tạo nguồn, tiến hành rà soát nguồn cảm tình đảng hiện có để có kế hoạch bồi dưỡng giúp đỡ phát triển Đảng viên mới bảo đảm tiêu chuẩn và đúng quy trình, trong đó chú trọng đối tượng là đoàn viên thanh niên, cán bộ nữ, những quần chúng ưu tú, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ.
   Tuy nhiên, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, Đảng bộ đã gặp nhiều khó khăn, thử thách do thiên tai, dịch bệnh nói trên, lực lượng lao động giảm, vì vậy Đảng ủy công ty mới chỉ kết nạp được 01 Đảng viên, tiếp nhận 01 Đảng viên từ Đảng bộ khác chuyển tới, hoàn thành 01 hồ sơ kết nạp đảng chờ Ban Thường vụ Thành ủy Huế xem xét ra nghị quyết kết nạp.
   Hằng năm, Đảng ủy tập trung lãnh đạo các cấp ủy chi bộ trực thuộc làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, xây dựng và  tổ chức thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy. Tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và kịp thời uốn nắn, giải quyết xử lý dứt điểm khi tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.
   Công tác quy hoạch cán bộ cốt cán bảo đảm phẩm chất chính trị, năng lực công tác, trình độ chuyên môn, được đảng viên và quần chúng tín nhiệm vào các vị trí quản lý tại các đơn vị. Trên cơ sở đó, Đảng ủy tiến hành các thủ tục theo quy định để quy hoạch đội ngũ cán bộ cốt cán trong toàn Đảng bộ để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy đối với các chi bộ trực thuộc. Chú trọng việc cử cán bộ, đảng viên đi đào tạo bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, trên cơ sở đó có kế hoạch tiếp tục bồi dưỡng, chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận cho thời gian tới.
   Triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII về “Một số vấn đề cấp bách hiện nay về xây dựng Đảng” gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ chính trị. Cổ vũ, động viên người lao động trước hết là cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện các chuẩn mực đã đăng ký, đưa nội dung làm theo lời Bác thành nhiệm vụ thường xuyên của Đảng ủy, chi bộ, đồng thời chú trọng công tác xây dựng đảng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
   Đảng ủy đã đưa ra một số biện pháp chủ yếu để tiếp tục nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm với Công việc của cán bộ, đảng viên và người lao động. Uốn nắn, chấn chỉnh những biểu hiện lơ là, chểnh mảng, thiếu tinh thần trách nhiệm, không chấp hành nội quy lao động của một số bộ phận cán bộ, đảng viên và người lao động.
   Trải qua gần 30 năm hình thành phát triển, Công ty đã được tặng các danh hiệu cao quý: Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; nhiều Cờ thi đua, Bằng khen của Chính phủ; Danh hiệu TOP TEN khách sạn, TOP TEN lữ hành nhiều năm liền; Giải thưởng Chất lượng Vàng, Giải thưởng Trí tuệ Việt Nam; Thời báo kinh tế Việt Nam và tạp chí Người Tiêu Dùng bình chọn là đơn vị có chất lượng phục vụ tốt nhất nhiều năm liên tục và nhiều danh hiệu khác… Hôm nay, cùng với sự phấn đấu và nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Huế, Đảng bộ công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang đã kế thừa và phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới, nâng cao vai trò tiền phong gương mẫu, phát huy khối đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng công ty phát triển bền vững, có thương hiệu mạnh, góp phần cùng Đảng bộ thành phố Huế thực hiện thành công Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế theo hướng đô thị di sản, văn hóa sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh với hạt nhân là Thành phố Huế - đô thị loại I, là thành phố di sản văn hóa thế giới, thành phố Festival, thành phố Văn hóa ASEAN; thành phố xanh, sạch, sáng theo hướng đô thị thông minh./.
Nguyễn Lê