Đẩy mạnh triển khai, quán triệt các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy
12/10/2021 10:17:20 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 24/9/2021, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế có Công văn 471-CV/TU Đẩy mạnh triển khai, quán triệt các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kết luận 12 ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới ()
2 Kết luận 13 ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị ()
3 NGHỊ QUYẾT 02 ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới ()
4 Quy định 22 ngày 28/7/2021 của Ban chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng ()
5 Quy định 24 ngày 30/7/2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Về thi hành Điều lệ Đảng ()
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>