Tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ Đảng viên
06/10/2021 5:31:01 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 04/10/2021, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Huế, đồng chí Trần Hùng Nam - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã ký ban hành Công văn 332-CV/TU về tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên. Công văn yêu cầu các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Thành ủy tổ chức thực hiện các nội dung trọng tâm sau:

   Chỉ đạo tổng kết toàn diện, sâu sắc về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên trên cơ sở kết quả thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X), Chương trình hành động số 16-CTr/TU, ngày 07/7/2008 của Tỉnh ủy (khóa XIII) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, cũng như các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy và Thành ủy có liên quan từ năm 2010 đến nay.

   Nội dung cần tập trung đánh giá, làm rõ những nguyên nhân; nêu mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Từ đó, rút ra các bài học kinh nghiệm; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp khả thi để tiếp tục xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới.

  Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc hoàn thành báo cáo và gửi về Ban Tổ chức Thành ủy trước ngày 15/10/2021; Hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên Thành ủy dự kiến được tổ chức vào trung tuần tháng 10/2021.

Văn phòng Thành ủy Huế
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>