Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Huế: Hội nghị giới thiệu đại biểu tham gia ứng cử Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026
04/03/2021 11:27:42 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Sáng 4/2/2021, Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Huế (MTTQ) đã tổ chức Hội nghị giới thiệu người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026.
   Tại Hội nghị, đại diện các tổ chức thành viên của UBMTTQ Việt Nam thành phố Huế đã thống nhất cao (đạt tỷ lệ 100%), giới thiệu 2 người tham gia ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Huế là ông Hoàng Tân Ninh - UVTV Thành ủy, Bí thư Đảng bộ cơ quan Uỷ ban Mặt trận và các đoàn thể thành phố, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2016 -2021 và ông Trần Đại Vinh, nhân sĩ trí thức, nhà nghiên cứu văn hóa Huế.
   Được biết, đây là bước thực hiện theo nghị quyết Liên tịch số 09, ngày 15/1/2021 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chỉnh phủ, Đoàn chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam về hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc Hội khóa XV, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, và căn cứ vào thông báo số 18 ngày 22/2/2021 của UBMT Tổ quốc Việt Nam thành phố về việc phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng của đại biểu Hội đồng nhân dân TP Huế.
Quang Phong (Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao TP Huế)