Bộ TTHC Cấp Thành Phố >> Tài nguyên môi trường

Từ khóa:       

STTTên thủ tụcĐính kèm
1 Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
2 Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận
3 Đơn xin tách thửa hoặc hợp thửa
4 Đơn đề nghị đăng ký biến động
5 Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
6 Đơn yêu cầu thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký
7 Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót
8 Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
9 Đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp, bảo lãnh
10 Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin
11 Đơn xin gia hạn sử dụng đất
12 Đơn xin giao đất nông nghiệp (dùng cho hộ gia đình, cá nhân)
13 Đơn xin thuê đất nông nghiệp (Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)
14 Đơn xin giao đất làm nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân
15 Đơn đăng ký chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền
16 Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất
17 Đơn đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất
18 Văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường
19 Cấu trúc và yêu cầu về nội dung của bản cam kết bảo vệ môi trường
20 Văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung
21 Cấu trúc và yêu cầu về nội dung của bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung
22 Văn bản đề nghị xác nhận đề án bảo vệ môi trường
23 Cấu trúc và yêu cầu nội dung đề án bảo vệ môi trường
24 Văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành các nội dung của đề án bảo vệ môi trường
25 Bản báo cáo hoàn thành các nội dung của Đề án bảo vệ môi trường
26 Hợp đồng cung cấp thông tin
27 Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
28 Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận
29 Đơn xin tách thửa hoặc hợp thửa
30 Đơn đề nghị đăng ký biến động
31 Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
32 Đơn yêu cầu thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký
33 Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót
34 Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
35 Đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp, bảo lãnh
36 Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin
37 Đơn xin gia hạn sử dụng đất
38 Đơn xin giao đất nông nghiệp (dùng cho hộ gia đình, cá nhân)
39 Đơn xin thuê đất nông nghiệp (Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)
40 Đơn xin giao đất làm nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân
41 Đơn đăng ký chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền
42 Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất
43 Đơn đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất
44 Văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường
45 Cấu trúc và yêu cầu về nội dung của bản cam kết bảo vệ môi trường
46 Văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung
47 Cấu trúc và yêu cầu về nội dung của bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung
48 Văn bản đề nghị xác nhận đề án bảo vệ môi trường
49 Cấu trúc và yêu cầu nội dung đề án bảo vệ môi trường
50 Văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành các nội dung của đề án bảo vệ môi trường
51 Bản báo cáo hoàn thành các nội dung của Đề án bảo vệ môi trường
52 Hợp đồng cung cấp thông tin


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..