Tin tức sự kiện
Thành phố Huế: Phát động phong trào thi đua năm 2021, vượt qua thách thức, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra
Ngày 4 tháng 1 năm 2021.
Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Định trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể ở thành phố Huế

 Sáng nay 4/1, sau Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021, thành phố Huế cũng đã phát động phong trào thi đua năm 2021 với việc ký kết giao ước thi đua của các cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc.

Thay mặt lãnh đạo UBND thành phố Huế, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Huế Trần Song đã triển khai Chỉ thị Về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của thành phố Huế. Theo đó, năm 2021 có ý nghĩa quan trọng, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế, Nghị Quyết Đại hội lần thứ XII Đảng bộ thành phố Huế về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, là năm tiếp tục thực hiện các mục tiêu Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 theo Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 17/12/2020 của UBND Tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 và Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Huế Trần Song triển khai phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế  - xã hội năm 2021
 
Để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, đưa phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân nhằm mang lại hiệu quả thiết thực, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng Thành phố Huế phát triển nhanh, mạnh, bền vững, lãnh đạo thành phố Huế yêu cầu: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chị thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về việc “tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ chí Minh và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền gắn với việc thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó chú trọng đổi mới cả nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng có hiệu quả trong công tác thi đua, khen thưởng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025). Triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước năm 2021 gắn với nội dung trọng tâm là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế và Nghị Quyết Đại hội lần thứ XII Đảng bộ thành phố Huế. Gắn với các phong trào thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải”; “Ngày chủ nhật xanh - Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng”; “Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”; “Huế - thành phố bốn mùa hoa”, “Làm cho Huế đẹp hơn...”
Thành phố Huế sẽ đẩy mạnh phong trào thi đua năm 2021, vượt qua thách thức, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra
 
Đặc biệt, thành phố Huế quyết tâm thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, huy động mọi nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, phấn đấu xây dựng Thừa Thiên Huế đến trước năm 2025 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh. Chủ động và thực hiện quyết liệt có hiệu quả trong đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, giảm thiểu về tại nạn giao thông và các tệ nạn xã hội; đảm bảo tốt về an ninh - chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Mục tiêu, nhiệm vụ phấn đấu từ năm 2021 đến năm 2025
 
      Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Huế, các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp ở các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động đoàn viên, hội viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện các phong trào thi đua để phong trào thi đua thực sự là động lực tác động tích cực trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của Thành phố Huế năm 2021 và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025)…
Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh tặng các Danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân xuất sắc
 
Sau đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương của thành phố Huế đã Ký kết giao ước thi đua năm 2021 dưới sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Huế.
 
Tại Hội nghị, 54 tập thể được Chủ tịch UBND thành phố Huế công nhận Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, 133 cá nhân đạt Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, 891 cá nhân đạt Danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2020. 5 tập thể ở thành phố Huế vinh dự nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. 5 tập thể và 7 cá nhân được khen tặng do đạt thành tích cao trong nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của thành phố Huế trong thời gian qua…

 


------------------------------------------------
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)


Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh và Trưởng đại diện tổ chức KOICA Han Deog Cho ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ kinh phí cho Huế.