Tin tức sự kiện
Thành phố Huế: Nâng cao chất lượng Phong trào “TDĐKXDĐSVH” gắn với nếp sống văn minh đô thị, phát huy nét đẹp truyền thống của con người Huế
Ngày 17 tháng 11 năm 2020.
Nhiều đường, kiệt ở địa bàn TP Huế xanh - sạch - sáng nhờ Phong trào “ TDĐKXDĐSVH” gắn với nếp sống văn minh đô thị

Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”(“TDĐKXDĐSVH”) và nếp sống văn minh đô thị (NSVMĐT) được thành phố Huế duy trì và phát triển, có tác động thiết thực đối với xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, chú trọng phát triển các phong trào xây dựng gia đình - tổ dân phố văn hoá; phong trào xây dựng gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, tạo động lực quan trọng trong thúc đẩy tất cả các lĩnh vực của thành phố... 

Thành ủy và UBND thành phố Huế đã chú trọng chỉ đạo việc thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm, trong đó phát triển văn hóa xã hội được ưu tiên triển khai theo tinh thần Nghị quyết 33 Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; đặc biệt là việc lồng ghép các tiêu chí về văn hóa, nội dung văn hóa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm. Công tác giữ gìn trật tự đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, nhất là sau các đợt bão lũ được thành phố Huế triển khai với nhiều kết quả tích cực.
Cả hệ thống chính trị, người dân Huế chung tay làm sạch đường phố Huế
 
Với đặc thù là đô thị loại 1, thành phố Huế nhận thấy việc chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” phải gắn liền với việc xây dựng và chỉnh trang đô thị. Các hành động đã xuyên suốt Quyết định số 576- năm 2009 của UBND Thành phố về Quy định về thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Huế; Nghị quyết số 05 năm 2016 của Thành ủy Huế về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Huế giai đoạn 2016-2020” và Quyết định 6113 Quy định về đốt và rải vàng mã trên địa bàn thành phố Huế. Hoạt động về xây dựng nếp sống văn minh đô thị đã được Ban Chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” tiến hành lồng ghép vào hoạt động của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 
Định kỳ hằng năm, Thành phố đều triển khai tốt công tác bình xét các danh hiệu văn hóa, thực hiện nghiêm túc kiểm tra, công nhận danh hiệu tổ dân phố văn hóa, cơ quan đơn vị văn hóa và tích cực triển khai đề án nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn. Giai đoạn 2015 đến nay, thành phố Huế đã triển khai bản cam kết chấp hành quy định đốt và rải vàng mã đảm bảo nếp sống văn minh đô thị đến 76.540 hộ gia đình trên toàn địa bàn… tạo ý thức và đồng thuận cao trong nhân dân.
Phó Chủ tịch UBND TP Huế Trương Đình Hạnh trao Giấy khen 07 cá nhân xuất sắc trong Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và nếp sống văn minh đô thị giai đoạn 2015 – 2020
 
Qua trao đổi, bà Phạm Thị Quỳnh Dao – Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin TP Huế cho biết, Kết quả, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và nếp sống văn minh đô thị giai đoạn 2015 – 2020, thành phố Huế “Xây dựng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến” đã trở thành mục tiêu trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trong mỗi gia đình, dòng họ, trong mỗi tổ dân phố và được nhân dân thành phố nhiệt tình ủng hộ. Phong trào thi đua lao động sáng tạo được phát động mạnh mẽ, rộng khắp, góp phần tạo chuyển biến tích cực, phong trào thi đua yêu nước phát triển sôi nổi trong toàn thành phố. Các phong trào thi đua, như: “Lao động giỏi”; “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”; “Năm xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc”... đã góp phần nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả của nền kinh tế, tạo môi trường xã hội lành mạnh, củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.  Đặc biệt, Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, “Thành phố bốn mùa hoa” … trở thành phong trào chung trong toàn cộng đồng ở thành phố, tác động tích cực đến nhận thức của người dân, làm thay đổi diện mạo của Thành phố trên các mặt về trật tự đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, chung tay vì Thành phố Huế xanh – sạch – sáng – thân thiện môi trường. 
Giai đoạn 2020 – 2025, TP Huế nâng cao chất lượng “ TDĐKXDĐSVH” gắn với nếp sống văn minh đô thị, Phát huy nét đẹp truyền thống của con người Huế
 
Ý thức của người dân trong việc cưới, việc tang và lễ hội đã từng bước được nâng cao; Các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan dần dần được đẩy lùi và xóa bỏ; Tiến tới xây dựng hình ảnh con người Huế văn minh, lịch sự, mến khách và có văn hóa trong giao tiếp ứng xử. Tỷ lệ đạt gia đình văn hóa của Thành phố đảm bảo ổn định qua các năm. Năm 2019, tỷ lệ này đạt 90,01%; có 168 Tổ dân phố văn hóa; đề nghị Tỉnh công nhận 9 cơ quan, đơn vị văn hóa...
Theo Phó Bí thư thường trực Thành ủy Huế - Trần Hùng Nam: Sức “bền” và tính lan tỏa của Phong trào xây dựng đời sống văn hóa và Cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh đô thị ở TP Huế đã tạo những chuyển biến đáng kể. Văn hóa và văn minh đô thị được đông đảo quần chúng nhân dân, cán bộ và đảng viên TP quan tâm hưởng ứng tích cực, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội nhằm xây dựng đô thị Huế theo hướng “di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”. Ngoài ra, nhằm tạo sức bật trong việc phát triển phong trào xây dựng đời sống văn hóa và tiếp tục đẩy mạnh Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn đối với các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025, thành phố đã yêu cầu đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục nâng cao ý thức, nhận thức cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào trong giai đoạn phát triển mới; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đối với phong trào trong xây dựng và phát triển đô thị Huế theo định hướng của Trung ương và của tỉnh, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.
Ông Tôn Thất Thái – Chủ tịch UBND phường Phú Hòa thông tin: Thời gian qua, phường luôn bám sát đê nâng cao chất lượng Phong trào “TDĐKXDĐSVH” gắn với nếp sống văn minh đô thị. Với vị trí là phường trung tâm TP Huế, địa phương đã chú trọng xây dựng tuyến phố văn minh thương mại ở đường Phan Đăng Lưu, tiếp tục xây dựng tuyến phố văn minh thương mại khác.
Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế - Trương Đình Hạnh: Phong trào “TDĐKXDĐSVH” và nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Huế vẫn còn 1 số tồn tại, như: Phong trào phát triển chưa thường xuyên; Tác động và hiệu quả của nếp sống văn minh đô thị có lúc chưa thuyết phục; Kinh phí đầu tư cho việc xây dựng các thiết chế văn hóa còn hạn chế... Thời gian tới, công tác này ở TP Huế phải bám sát và thực hiện tốt hơn theo Nghị quyết 54-2019 của Bộ chính trị, trong đó xác định đưa Thừa Thiên Huế trở thành TP trực thuộc TW vào trước năm 2025.
Mục tiêu năm 2020, sẽ có 70% phường ở thành phố Huế có Trung tâm Văn hóa nhằm đảm bảo điều kiện để được công nhận danh hiệu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”. Giai đoạn 2020 – 2025, thành phố Huế nâng cao chất lượng Phong trào “TDĐKXDĐSVH” gắn với việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị; Phát huy nét đẹp truyền thống của con người Huế trong giao tiếp, ứng xử thân thiện, thanh lịch, văn minh, tôn vinh vẻ đẹp của Thành phố văn hóa, du lịch theo Nghị quyết 54-2019 của Bộ chính trị; Gìn giữ và phát huy các đức tính tốt đẹp của người Huế trong hội nhập và phát triển.

  


------------------------------------------------
Thái Hùng (Trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao TP Huế)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..