Tin tổng hợp
Thành phố Huế triển khai hiệu quả Nghị quyết 05-NQ/TU của Thành ủy về xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn giai đoạn 2016-2020
Ngày 26 tháng 11 năm 2020.

Ngày 24/6/2016, Thành ủy Huế đã ban hành Ngh quyết s 05-NQ/TU vềMột s vn đ cp bách v xây dng nếp sng văn minh đô thị trên đa bàn thành phố”. Để trin khai Ngh quyết có hiu qu, thời gian qua, các cấp y Đng, chính quyn Thành phcác cơ quan, đơn v, ban ngành liên quan đã chung sức, đng lòng thc hin tt các phong trào, cuộc vn đng xây dng nếp sng văn minh đô thị trên địa bàn. Qua đó, diện mo đô th Thành ph ngày càng xanh - sạch - đẹp, tạo chuyn biến rõ nét trong đi sng văn hóa, tinh thần ca nhân dân, góp phần xây dng thành phố Huế trở thành nơi đáng sng, hiện đi và văn minh. 

Để thc hiện tt các yêu cu đ ra ca Ngh Quyết số 05-NQ/TU, công tác tuyên truyền, vn đng là khâu đu tiên, có ý nghĩa quan trng trong việc nâng cao cht lượng, ý thc và trách nhim ca người dân, các đơn v, t chc, trong quá trình trin khai thc hin phong trào xây dựng nếp sng văn minh đô thị, đảm bo trật t đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn. UBND Thành phố đã ch đo các đơn v trin khai thc hin nhiu gii pháp t chc thc hin tuyên truyn. Theo đó, Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố triển khai hơn 100 lượt pano, hơn 200 lượt áp phích, c th, băng rôn, chuyn v cơ s hơn 500 lượt Tp chí xây dựng đi sng văn hóa; triển khai bn cam kết chp hành quy đnh đt và ri vàng mã đến 76.540 h gia đình trên toàn địa bàn thành ph Huế; cấp phát và chuyển v 27 phường 15.000 t gp tuyên truyền Đ án nếp sng văn minh đô thị, 15.000 tờ gp quy đnh v đt và ri vàng mã; đy mnh công tác tuyên truyn, vn đng, giáo dc đến các cơ quan, đơn v và nhân dân trên đa bàn toàn thành ph vi hàng chục lượt đưa tin, phát hành trên h thng báo chí, phát thanh, truyền hình, Bản tin Thành ph, Cng thông tin đin t ca Tnh, Thành ph, 27 phường, các trang mng xã hi; tổ chc 3 lp tp hun chuyên đ v nếp sng văn minh đô th và 16 đt giao ban công tác lực lượng cán b ph trách văn hóa trong toàn Thành ph nhm hướng dn k năng, phương pháp tuyên truyn, vn đng, lng ghép đưa quy đnh v đt và ri vàng mã vào quy ước T dân ph.
Song song với các hình thc tuyên truyn c đng trc quan, Thành phố đã xây dng và phát hành 400 cun sách “Hỏi và đáp v nếp sng văn minh đô thị trên địa bàn thành ph Huế” đến UBND 27 phường, T trưởng T dân ph vi ni dung cha đng các cơ s pháp lý đ trin khai, x lý các vi phạm v nếp sng văn minh đô thị, về ý nghĩa, điu kin, tiêu chun và th tc bình xét danh hiu Gia đình văn hóa; T dân ph văn hóa; cơ quan, đơn v, doanh nghiệp văn hóa; phường đt chun văn minh đô thị.
Bên cạnh đó, Công an Thành phố đã chủ đng xây dng 87 phóng s, tin bài v công tác đảm bo trật t an toàn giao thông, trật t đô thị, trật t công cng trên địa bàn; xây dựng 2.071 cm pa nô, áp phích, khu hiu tuyên truyn trc quan trên các tuyến đường; hơn 15.608 lượt tin phát trên loa truyn thanh phường, xe loa lưu đng; tchức hp dân, lc lượng ct cán, t dân ph, cm dân cư 1.678 lượt vi khoảng 168.518 lượt người tham dự; tiến hành cho cam đoan, cam kết 31.485 h kinh doanh không chiếm dng va hè, lòng đường đ kinh doanh, buôn bán trái quy đnh; phát 31.145 t rơi tuyên truyền. Đồng thi, phối hp vi Đoàn thanh niên, các ban, ngành và UBND các phường t chc m 967 lp tuyên truyn, giáo dc ý thc pháp luật về trt tan toàn giao thông, trật t đô thị có 186.841 người tham dự.       Về công tác đảm bo trt t đô th, ngay khi có Nghị quyết s 05-NQ/TU, UBND Thành phố chỉ đo các cơ quan chc năng chấn chnh trt t xây dng, cương quyết x lý tình trng ln chiếm đt công cng, xây dng nhà trái phép, sai quy hoch; thành lập các đoàn kim x lý các trường hp xây dng sai quy định tuyến đường Võ Văn Kit; sp xếp hot đng sn xut kinh doanh các tuyến đường, xây dng được các tuyến ph văn minh thương mi như: Tuyến đường Phan Đăng Lưu, Bến Nghé, Khu vc ph đi b Phm Ngũ Lão, Chu Văn An, Võ Th Sáu đã góp phn n đnh tình hình trật t đô th trên đa bàn Thành phố; triển khai có hiu qu công tác xây dng các mô hình tổ t qun v trt tan toàn giao thông, trật t đô thị trên các tuyến đường. Hin ti, Thành phố tiếp tc rà soát, kim tra, theo dõi, qun lý 85 mô hình tổ t qun vtrật t đô thị trên các tuyến đường. Ni bt duy trì có hiệu qu mô hình “Xếp hàng đón con” trước cng trường hc, đm bo trt t, an toàn vào các gi cao đim đưa đón hc sinh.
Về xây dựng nếp sng văn minh đô thị, UBND Thành phố đã ban hành các đ án, kế hoch trin khai thc hin xây dng nếp sng văn minh đô th, đy mnh cuc vn đng toàn dân đoàn kết xây dng đi sng văn hóa khu dân cư gn vi xây dng tuyến ph, t dân ph và phường văn minh đô thị, đốt ri vàng mã đúng nơi quy đnh. Quá trình triển khai thc hin đã được UBND tnh công nhn 78 tuyến phvăn minh đô thị; tổ chc kim tra và công nhn hơn 300 lượt cơ quan, đơn v, doanh nghip, t dân ph đt chun văn hóa. Thông qua công tác kiểm tra, bình xét và công nhận các danh hiu văn hóa, Ban Ch đo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dng đi sng văn hóa Thành ph đã t chc lng ghép, đưa các tiêu chí v chp hành nếp sng văn minh đô thị vào hướng dn bình xét các danh hiu thi đua. Kiên quyết không công nhận danh hiu văn hóa đi vi cơ quan, đơn v và đa phương chưa thc hin có hiu qu công tác gi gìn trật t đô thị, an toàn giao thông, để xy ra trng án hình s và tình trng đt, ri vàng mã không đúng quy đnh.
Trong giai đoạn thc hin Ngh quyết ca Thành y, UBND Thành ph đã tổ chc xây dng các phường: Phú Nhun, An Cu, Phú Thun, An Hòa, Vĩnh Ninh làm đim xây dng các tuyến ph đt vàng mã trong thùng đ đm bo cnh quan môi trường, tiếp tc lng ghép mô hình gia đình “5 không - 3 sạch”; xây dựng 42 tuyến ph, ngõ ph không rác, hn chế nước thi trên 27 phường góp phn làm đp cnh quan môi trường; phi hp vi Ban An toàn giao thông tnh tổ chc các buổi tuyên truyn xây dng nếp sng văn minh đô thị, đảm bo trật t đô thị và an toàn giao thông trên địa bàn Thành ph cho các Nghip đoàn xích lô, xe th; tp hun v công tác xây dng nếp sng văn minh đô thị, đảm bo trt tan toàn giao thông cho đội ngũ cán b ct cán Công đoàn toàn Thành ph. Bên cạnh đó, phát động phong trào thc hin mô hình “Cu chiến binh làm nòng ct vn đng nhân dân xây dng tuyến ph văn minh”, Cuc vn đng “Thanh niên vi văn hóa giao thông” và “Xây dựng nếp sng văn minh đô th trên địa bàn...
Nhìn chung, qua hơn 04 năm thc hin Ngh quyết, chủ trương của Thành ủy đã nhn được s hưởng ng tích cc ca các cơ quan, ban ngành, đoàn th, UBND các phường và nhân dân trên đa bàn. Phong trào xây dựng nếp sng văn minh đô th đã tạo được s đng thun, có sc lan ta sâu rng, huy đng được c h thng chính trị và các tng lp nhân dân tham gia. Công tác ra quân lập li tình hình trật t đô thị được trin khai thường xuyên, quyết lit, đng b và có hiu qu hơn; tình hình trật t đô thị đã có nhiều chuyn biến tích cực, b mt ca Thành phngày càng khởi sc, sạch đp và đi vào n nếp hơn; ý thc ca người dân trong vic chp hành, tuân th các quy đnh ca pháp lut v đm bo trật t đô thị, an toàn giao thông và xây dựng nếp sng văn minh đô thị ngày càng được nâng cao. Bên cạnh đó, việc lng ghép, đưa các tiêu chí về đt và ri vàng mã vào quy ước t dân ph văn hóa đã to đnh hướng dư lun thun li đ tng bước thay đi nhn thc ca nhân dân. Việc trin khai các văn bn ch đo v thc hin nếp sng văn minh trong vic cưới, vic tang và l hi được thành phố Huế thc hin có hiu qu. T vic lng ghép vi phong trào Toàn dân đoàn kết xây dng đi sng văn hóa và các phong trào mang tính quần chúng khác đã từng bước nâng cao ý thức và nhn thc ca cán b, đng viên và nhân dân trên địa bàn.
Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh hiện nay, những n lc ca Thành phố trong công tác chỉnh trang đô thđã phần nào đáp ng được nhu cu và nâng cao hơn na cht lượng sng ca người dân. Hàng năm, UBND Thành phố đã trin khai thc hin tt chương trình m rng đường kiệt, đu tư nâng cp h thng đường giao thông, cu cng, đin chiếu sáng; tăng cường ng dng khoa hc công ngh, nâng cao hiu qu qun lý kết cu h tng giao thông… Song song đó, nhiều công trình, d án nâng cp, ci to thoát nước, va hè và chiếu sáng công cộng, công trình trng cây xanh... đã được UBND Thành phố triển khai thc hin. Các cơ quan chức năng cũng tăng cường kim tra, x lý nghiêm tình trng ln chiếm va hè, góp phn làm cho đường thông hè thoáng, bo đảm trt t an toàn giao thông trên địa bàn.
Phát huy những kết qutốt đp đã đạt được, trong thời gian đến, UBND Thành phố sẽ tiếp tc đ ra nhng gii pháp đồng bthiết thc đ xây dng thành phố Huếngày càng văn minh, hiện đi, hướng đến xây dựng thành phốHuế ngày càng xanh – sạch – sáng, xứng đáng với danh hiu “Thành ph văn hóa ASEAN”, “Thành phố bn vng v môi trường”.

  


------------------------------------------------
Ngọc Khứ (Phòng Văn hóa & Thông tin)


Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh và Trưởng đại diện tổ chức KOICA Han Deog Cho ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ kinh phí cho Huế.