Tin tổng hợp
Thành phố Huế triển khai hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố Huế đến năm 2025
Ngày 18 tháng 5 năm 2020.

Ngày 07/5/2020, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 1988/KH-UBND triển khai hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố Huế đến năm 2025. 

Cụ thể, những chỉ tiêu được Thành phố đề ra đến năm 2025 như sau: đối với dịch vụ thu ngân sách, 95% đến 100% giao dịch nộp thuế thực hiện qua ngân hàng, Kho bạc Nhà nước có thiết bị chấp nhận thẻ ngân hàng phục vụ thu ngân sách nhà nước; đối với dịch vụ thanh toán tiền điện nước, 90% số tiền điện được thanh toán qua ngân hàng, 60% đến 70% cá nhân, hộ gia đình thực hiện thanh toán tiền nước qua ngân hàng; đối với dịch vụ thanh toán học phí, viện phí, phấn đấu 80% đến 90% học sinh, sinh viên, người dân chấp nhận thanh toán qua ngân hàng; đối với dịch vụ an sinh xã hội, phấn đấu 50% số tiền chi trả an sinh xã hội được thực hiện qua ngân hàng.
Để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, UBND thành phố Huế giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đầy đủ, nhanh chóng và có hiệu quả các văn bản pháp lý, các cơ chế chính sách mới về thanh toán qua ngân hàng; triển khai ứng dụng các hình thức, phương thức mới, hiện đại phục vụ thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội; phát triển số lượng máy giao dịch tự động (ATM) ở các trung tâm Thành phố; phát triển số lượng điểm chấp nhận thẻ (POS) tại các đơn vị Kho bạc Nhà nước, bệnh viện, trường học, các điểm giao dịch một cửa của các cơ quan nhà nước, các điểm thu nộp thuế của cơ quan thuế, hải quan, chi trả an sinh xã hội... Bên cạnh đó, áp dụng các sản phẩm thanh toán không dùng tiền mặt phù hợp, thuận lợi cho khách hàng trong thu, nộp thuế, thanh toán hóa đơn định kỳ (tiền điện, tiền nước, học phí), viện phí, chi trả lương, trợ cấp từ bảo hiểm xã hội...; tiếp cận, triển khai các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở y tế, bệnh viện, trường học; thực hiện tốt việc trao đổi thông tin dữ liệu về thu, nộp ngân sách giữa các cơ quan thuế, hải quan, kho bạc, chia sẻ thông tin phù hợp giữa đơn vị cung ứng dịch vụ công và ngân hàng để áp dụng thống nhất việc định danh các khoản thu nhằm đơn giản hóa thông tin luân chuyển giữa các cơ quan, nhằm đơn giản hóa góp phần đẩy nhanh tốc độ thanh toán các giao dịch điện tử; tăng cường chỉ đạo triển khai thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng; khuyến khích giao dịch dịch vụ, thương mại, các nhà hàng, các cơ sở lưu trú thanh toán điện tử không dùng tiền mặt; tăng cường công tác thông tin truyền thông; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về thanh toán các dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng.
Với việc ban hành Kế hoạch số 1988/KH-UBND, UBND thành phố Huế muốn đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công để nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng của nền kinh tế và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, xây dựng thành phố Huế trở thành đô thị thông minh của Việt Nam.

  


------------------------------------------------
An Thuận (Phòng Văn hóa & Thông tin TP)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..