Tin tổng hợp
Phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Huế giai đoạn 2015-2020
Ngày 11 tháng 5 năm 2020.
Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2020

Trong những năm qua, thành phố Huế luôn chú trọng đến việc phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước cho toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, phong trào thi đua yêu nước đã có nhiều đổi mới, sâu sát, cụ thể hơn, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn Thành phố đã có bước chuyển biến tích cực. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp, các ngành và Nhà nước khen thưởng đã tác động tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ngày càng vững mạnh. 

Trong công tác xây dựng Đảng, Thành phố luôn quan tâm củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tập trung quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ. Chất lượng và số lượng tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh ngày càng tăng, vai trò lãnh đạo của đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị được giữ vững. Trong 5 năm qua, qua phân loại không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém.
Về công tác xây dựng chính quyền, bộ máy quản lý Nhà nước và cải cách hành chính từ Thành phố đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Qua kiểm tra công vụ tại các đơn vị, nhìn chung cán bộ công nhân viên chức chấp hành tốt chủ trương, chính sách của nhà nước. UBND Thành phố thực hiện tốt việc tinh giảm biên chế và thôi việc đối với cán bộ công chức, công tác tuyển dụng và bố trí viên chức ngành giáo dục, công chức phường; thực hiện tốt chính sách hưu trí, chuyển xếp lương, nâng bậc lương và các chế độ chính sách khác cho công chức, viên chức thành phố, cán bộ chuyên trách và công chức phường.
Bên cạnh đó, UBND Thành phố cũng đẩy mạnh phong trào thi đua trong thực hiện công tác cải cách hành chính và quy chế dân chủ. Việc triển khai mô hình cải cách hành chính “Một cửa”, “Một cửa liên thông” từ thành phố đến các phường đã đem lại những kết quả tích cực. Việc hình thành Trung tâm Hành chính công Thành phố là một bước tích cực trong thực hiện cải cách hành chính nhằm từng bước xây dựng cơ sở, vật chất các phòng ban chính quy, hiện đại. Công tác củng cố, tổ chức bộ máy nhà nước, đào tạo cán bộ đã thu được một số kết quả, trong đó công tác tiếp dân được thực hiện nghiêm túc, kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Bộ máy Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các phường được củng cố kịp thời, đặc biệt là các đơn vị có cán bộ chủ chốt sai phạm. Chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân được nâng lên, chức năng kiểm tra giám sát và chất lượng các kỳ họp Hội đồng nhân dân ngày càng nâng cao. Quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng bộ máy Nhà nước các cấp được phát huy.
Trong phong trào thi đua của Mặt trận và các đoàn thể, Mặt trận Thành phố đã đa dạng hóa các hình thức tập hợp, củng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội của địa phương. Đặc biệt Mặt trận và các đoàn thể đã làm nòng cốt trong phong trào xây dựng “Nếp sống văn minh đô thị” với các mô hình “Tuyến đường văn minh” do Hội Cựu chiến binh và thanh niên đảm trách; “Tuyến phố không rác” do Hội Liên hiệp Phụ nữ đảm trách, “Ngày Chủ nhật xanh” do UBND Tỉnh phát động… đã thu hút đông đảo thành viên tham gia. Các hoạt động tham gia thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ngày càng trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt chức năng giám sát, xây dựng đội ngũ cán bộ chính quyền, giám sát các hoạt động kinh tế - xã hội của địa phương. Phối hợp với các đoàn thể thành viên và ban ngành chức năng, các Giáo hội tôn giáo ở địa phương tổ chức các Hội nghị chuyên đề, bồi dưỡng kiến thức về xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc cho các chức việc tôn giáo trên địa bàn thành phố. Kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư. Từ năm 2016 đến nay, quỹ Vì người nghèo thu được 4,387,164,615 đồng, từ nguồn quỹ trên đã hỗ trợ hộ nghèo xây mới 56 ngôi nhà và sửa chữa 46 nhà.
Cùng với đó, phong trào thi đua “Lao động giỏi” được tổ chức hàng năm với mục tiêu: Nâng cao năng suất - chất lượng - hiệu quả; cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Liên đoàn Lao động Thành phố phát động đã góp phần tích cực trong việc đẩy mạnh sản xuất và hiệu quả công tác trong cán bộ công nhân viên chức và người lao động. Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” ngày càng được đẩy mạnh, nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả. Những phong trào này đã góp phần giúp giảm 178 hộ nghèo trong thời gian qua.
Nhiều tổ chức thành viên của Mặt trận đã triển khai sâu rộng cuộc vận động như: Phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “ Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” được duy trì và phát triển. Đến nay, toàn thành phố có 31 đơn vị Hội cơ sở và trực thuộc với 446 chi hội, tập hợp 45.571 hội viên tham gia sinh hoạt; thành lập và ra mắt nhiều mô hình liên kết như: Mô hình liên kết hương trầm – Phước Vĩnh, mô hình liên kết sản xuất dầu phụng sạch – Hương Long. Phong trào thi đua “Năm xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Bốn đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”; cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” đã phát động đến 100% cơ sở Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn.
Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh Thành phố đã thường xuyên phát động các phong trào“Cựu chiến binh gương mẫu”, “Cựu chiến binh giúp nhau xóa đói giảm nghèo, phát triển, kinh tế nâng cao đời sống” đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Hiện nay, Thành phố có 4.519 hội viên, trong đó đảng viên chiếm 51,6%, tham gia trong hệ thống chính trị 23,7%, 38 Hội cơ sở đều vững vàng về chính trị, tư tưởng, phát huy tốt phẩm chất bộ đội Cụ Hồ.
Các phong trào “Hiến máu nhân đạo”, “Địa chỉ nhân đạo” do Hội Chữ thập đỏ chủ trì, phát động phong trào xây dựng “Xã hội học tập”, “Gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học” của Hội Khuyến học Thành phố và các phong trào khác của các tổ chức xã hội đã có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần tích cực cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. 

Nhìn chung, qua 5 năm triển khai phong trào, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực và đi vào nề nếp. Hầu hết các đảng viên, cán bộ đã nhận thức được vai trò và ý nghĩa của phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm học tập lao động, sản xuất nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Các cơ quan, đơn vị và các phường đã tổ chức được nhiều phong trào thi đua có tác dụng thiết thực. Các cơ quan thông tin đại chúng đã chú ý nhiều hơn việc tuyên truyền biểu dương các tấm gương người tốt, việc tốt, các tập thể và cá nhân điển hình xuất sắc góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý thức vươn lên lập những chiến công mới, thành tích mới góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những thành quả mà Thành phố đã đạt được trong 5 năm qua là minh chứng cho tinh thần đoàn kết và thi đua yêu nước của toàn thể nhân dân và cán bộ trên địa bàn.  


------------------------------------------------
Huỳnh Thị Ly (Phòng VH&TT TP Huế)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..