Cải cách hành chính
Thành phố Huế: Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
Ngày 4 tháng 1 năm 2021.

Để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, đưa phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân nhằm mang lại hiệu quả thiết thực, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng Thành phố Huế phát triển nhanh, mạnh, bền vững, Chủ tịch UBND Thành phố Huế có Chỉ thị số 07 ngày 30 tháng 12 năm 2020 về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.


------------------------------------------------
Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế
.


Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh và Trưởng đại diện tổ chức KOICA Han Deog Cho ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ kinh phí cho Huế.