Cải cách hành chính
Thành phố Huế: Chỉ thị về việc đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động bộ máy quản lý nhà nước trên địa bàn
Ngày 4 tháng 1 năm 2021.

 Trong thời gian qua, thành phố Huế đã tập trung, thống nhất, quyết liệt trong hành động trong công tác cải cách hành chính, kiên quyết đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành, xây dựng nền hành chính phục vụ, kiến tạo phát triển, gắn bó với nhân dân, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp; phát huy dân chủ, gắn liền với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành pháp luật… đã góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong quản lý hành chính nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn chưa cao. Để đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm trong thực thi công vụ và tăng cường đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Huế có Chỉ thị số 06 ngày 30 tháng 12 năm 2020 về việc đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu quả, hiệu lựchoạt động bộ máy quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố Huế.


------------------------------------------------
Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế
.


Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh và Trưởng đại diện tổ chức KOICA Han Deog Cho ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ kinh phí cho Huế.