Cải cách hành chính
Công bố danh mục TTHC mới ban hành, TTHC được thay thế và TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày 24 tháng 11 năm 2020.

Ngày 16 tháng 11 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2902/QĐ-UBND công bố danh mục TTHC mới ban hành, TTHC được thay thế và TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Theo đó:
Ban hành mới 02 thủ tục hành chính:
- Thủ tục trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp.
- Thủ tục hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp.
Thay thế 01 thủ tục hành chính:
- Thủ tục hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo (thay thế cho thủ tục xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo ba và bốn tuổi; thủ tục xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi năm tuổi tại Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế).
Sửa đổi, bổ sung 01 thủ tục hành chính:
- Thủ tục chuyển trường đối với học sinh tiểu học (ghi chú: bãi bỏ thủ tục chuyển trường đối với học sinh tiểu học tại Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 25/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)
Quyết định nêu trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  


------------------------------------------------
Minh Tiến
.


Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh và Trưởng đại diện tổ chức KOICA Han Deog Cho ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ kinh phí cho Huế.