Cải cách hành chính
Công khai quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông các lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp huyện
Ngày 14 tháng 8 năm 2020.

Ngày 12/8/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định số 2044/QĐ-UBND về Phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông các lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện gồm có 03 lĩnh vực với 14 thủ tục hành chính. 

Cụ thể như sau:
- Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước (09 THHC)
+ Cấp Giấy phép bán  lẻ rượu: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
+ Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
+ Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
+ Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
+ Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
+ Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
+ Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
+ Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
+ Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy  phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
- Lĩnh vực Kinh doanh khí (03 TTHC)
+ Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
+ Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
+ Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
- Lĩnh vực An toàn đậy, hồ chứa thủy điện (02 TTHC)
+ Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
+ Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Quyết định này thay thế Quyết định số 1025/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

  


------------------------------------------------
Minh Tiến
.


Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh và Trưởng đại diện tổ chức KOICA Han Deog Cho ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ kinh phí cho Huế.