Cải cách hành chính
Công bố 03 TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực Người có công
Ngày 17 tháng 9 năm 2020.

Ngày 18/6/2020, Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định số 1439/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Người có công thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông từ UBND cấp xã đến UBND cấp huyện và đến các cơ quan cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. 

Theo đó, 02 thủ tục hành chính mới ban hành, thuộc thẩm quyền quyết định của Sở Lao động - TBXH, bao gồm: 
- Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh; 
- Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh.
01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh:
- Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia (thay thế TTHC số 85 của Quyết định số 2995/QĐ-UBND ngày 24/12/2018)
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Văn phòng UBND tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã niêm yết, công khai thủ tục hành chính này tại trụ sở cơ quan và trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị; đồng thời thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn; hoàn thành việc cấu hình thủ tục hành chính liên quan đến phần việc của mình trên phần mềm Dịch vụ công sau khi Quyết định này có hiệu lực thi hành.

  


------------------------------------------------
Minh Tiến
.


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..