Cải cách hành chính
Công bố 03 TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bổ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày 12 tháng 9 năm 2020.

Ngày 16 tháng 4 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 998/QĐ-UBND công bố 03 (ba) TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Quyết định:
- Ban hành mới 01 (một) TTHC: Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường.
- Sửa đổi , bổ sung 01 (một) TTHC: đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường
- Bãi bỏ 01 (một) TTHC: xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
Các  TTHC nêu trên đều thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện được đưa vào tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công.
Quyết định này đồng thời bãi bỏ 02 TTHC tương ứng trong lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện được công bố tại Quyết định số 2892/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

  


------------------------------------------------
Minh Tiến


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..