Cải cách hành chính
Cải thiện và nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Hành chính công thành phố, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các phường trên địa bàn thành phố Huế
Ngày 11 tháng 8 năm 2020.

Ngày 03/8/2020, UBND thành phố Huế đã có văn bản số 3658/UBND-CCHC về thực hiện Thông báo kết luận số 243/TB-CCHC ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tại cuộc họp nghe báo cáo Pax Index và Kế hoạch thực hiện năm 2020 – Đổi mới mô hình vận hành Trung tâm hành chính công thành phố Huế. 

Để cải thiện và nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Hành chính công thành phố, Trung tâm Hành chính công thành phố được giao trách nhiệm phối hợp phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND để đề xuất 01 Phó giám đốc Trung tâm hành chính công phố Huế thực hiện theo chế độ chuyên trách trước ngày 20/8/2020. Bên cạnh đó, rà soát các khó khăn, bất cập tại trung tâm trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính gửi về UBND thành phố (thông qua phòng Nội vụ) trước ngày 20/8/2020 để báo cáo UBND tỉnh và đề xuất các cơ quan có liên quan khắc phục, tháo gỡ đối với các nội dung vướng mắc thuộc chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền cấp trên. Tiếp tục tổ chức thực hiện chữ ký số, số hóa đầy đủ hồ sơ, tài liệu khi người dân, tổ chức thực hiện giao dịch hành chính; khắc phục những hạn chế, thiếu sót được nêu tại kết luận của Đoàn thanh tra 2997, trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính. Nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại Trung tâm hành chính công thành phố đạt mức tối thiểu 50% theo quy định. Nghiên cứu thực hiện cơ chế giám sát chặt chẽ khi luân chuyển hồ sơ giữa các đơn vị khi thực hiện giải quyết thủ tục hành chính. Phối hợp với Bưu Điện thành phố trong việc thực hiện cung cấp, hỗ trợ dịch vụ công ích để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tổ chức…
Đối với việc cải thiện chất lượng hoạt động tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các phường trên địa bàn thành phố Huế, Thành phố giao nhiệm vụ cho UBND các phường trên địa bàn rà soát các khó khăn, bất cập tại đơn vị trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính gửi về UBND thành phố (thông qua phòng Nội vụ) trước ngày 20/8/2020 để báo cáo UBND tỉnh và đề xuất các cơ quan có liên quan khắc phục, tháo gỡ đối với các nội dung vướng mắc thuộc chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền cấp trên. Khắc phục những hạn chế, thiếu sót được nêu tại kết luận của Đoàn thanh tra 2997, trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường đạt mức tối thiểu 50% theo quy định. Phối hợp với Bưu Điện thành phố trong việc thực hiện cung cấp, hỗ trợ dịch vụ công ích để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tổ chức. Đẩy mạnh việc thực hiện liên thông hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, ưu tiên nộp các hồ sơ liên thông tại phường…
Những năm qua, Thành phố Huế đã và đang tích cực cải thiện và nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Hành chính công thành phố cũng như Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các phường trên địa bàn, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên mọi lĩnh vực và thu được nhiều kết quả tích cực, hướng đến xây dựng nền hành chính công hiện đại, thân thiện, minh bạch và hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

  


------------------------------------------------
An Thuận (Phòng VH&TT TP)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..