Cải cách hành chính
Tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính do bị ảnh hưởng bởi phòng chống dịch COVID-19
Ngày 7 tháng 5 năm 2020.

Ngày 04/5/2020, Chủ tịch UBND tnh đã có Công văn s 3605/UBND-HCC v vic to điu kin thun li trong tiếp nhn, gii quyết th tc hành chính do b nh hưởng bi phòng chng dch COVID-19. 

Theo đó, để tiếp tc phát trin kinh tế, bo đm an sinh và n đnh xã hội, Chủ tch UBND tnh yêu cu  các cơ quan, ban ngành, đa phương to điu kin thun li, h tr và hướng dn công dân, t chc trong tiếp nhn, gii quyết th tc hành chính đi vi mt s lĩnh vc kinh doanh, sn xut có điu kin bnh hưởng trong thời gian phòng chống dch COVID-19. Đi vi mt s trường hp h sơ thiếu các thành phn chng ch, biên bn, ... có th linh đng tiếp nhn, t chc gii quyết đng thi phi yêu cu b sung đy đ trước khi tr kết qu;
Đồng thi, Trung tâm Phc vụ hành chính công tnh, các Trung tâm Hành chính công cp huyn, các B phn mt ca hin đi cp xã t chc theo dõi, h tr, giám sát vic tiếp nhn, gii quyết các nhóm th tc hành chính trên; tiếp tc tuyên truyn, khuyến khích cá nhân, t chc np h sơ trc tuyến.

  


------------------------------------------------
Thái Hùng (Đài Truyền thanh Huế)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..