Cải cách hành chính
Công bố 18 thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết các huyện, thị xã, thành phố Huế
Ngày 20 tháng 2 năm 2020.
Người dân đến giao dịch tại Trung tâm Hành chính Công thành phố Huế

Ngày 04/2/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết đnh s 342/QĐ-UBND công b 18 Th tc hành chính (TTHC) chuẩn hóa trong lĩnh vực văn hóa và th thao thuc thm quyn gii quyết ca y ban nhân dân các huyn, th xã, thành ph trên đa bàn tnh Tha Thiên Huế. 

Theo đó, có 18 TTHC chuẩn hóa trong lĩnh vc văn hóa và th thao thuc thm quyn gii quyết ca y ban nhân dân các huyện, th xã, thành ph trên địa bàn tnh Tha Thiên Huế, trong đó lĩnh vc văn hóa cơ s 11 thủ tc, gồm: Thủ tc cp Giấy phép đ điu kin kinh doanh dch v karaoke; thủ tc cp Giấy phép điu chnh giấy phép đ điu kin kinh doanh dịch v karaoke; thủ tc công nhận ln đu “Cơ quan đt chun văn hóa”, “Đơn v đt chun văn hóa”, “Doanh nghip đt chun văn hóa”; thủ tc xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm; thủ tc xét tng Giấy khen Khu dân cư văn hóa; thủ tc Công nhn ln đu “Xã đạt chun văn hóa nông thôn mi”; th tc Công nhn li “Xã đạt chun văn hóa nông thôn mi”; th tc Công nhn ln đu “Phường, Thị trấn đt chun văn minh đô th”; th tc Công nhn li “Phường, Thị trấn đt chun văn minh đô th; thủ tc Đăng ký t chc l hi và thủ tc Thông báo t chc l hi.
Lĩnh vực thư vin có 01 th tc: Thủ tc Đăng ký hot đng thư vin tư nhân có vn sách ban đu t 1.000 bn đến dưới 2.000 bn.
Lĩnh vực gia đình có 06 th tc, gm: Thủ tc cp Giy chng nhận đăng ký hot đng ca cơ s h tr nn nhân bo lc gia đình; thủ tc cp li Giy chng nhn đăng ký hot đng ca cơ s h tr nn nhân bo lc gia đình; th tc đi Giy chng nhn đăng ký hot đng ca cơ s h tr nn nhân bo lc gia đình; thtục cp Giy chng nhn đăng ký hot đng ca cơ s tư vn v phòng, chng bo lc gia đình; th tc cp li Giy chng nhn đăng ký hot đng ca cơ s tư vn v phòng, chng bo lc gia đình và thủ tc Đi Giy chng nhn đăng ký hot đng ca cơ s tư vn v phòng, chng bo lc gia đình.
Quyết đnh này có hiu lc thi hành k t ngày ký. Các Quyết đnh số 2580/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2018, Quyết đnh s 1979/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2019 hết hiu lc k t ngày Quyết đnh này có hiu lc thi hành.

  


------------------------------------------------
Ngọc Khứ (Phòng VH&TT TP)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..