Cải cách hành chính
Triển khai thí điểm ủy quyền tiếp nhận, trả kết quả TTHC tại Bộ phận Một cửa hiện đại các phường trên địa bàn thành phố Huế
Ngày 18 tháng 2 năm 2020.

Ngày 15/2/2020, UBND Thành phố Huế đã ban hành công văn số 558/UBND-HCC về việc triển khai thí điểm ủy quyền tiếp nhận, trả kết quả TTHC tại Bộ phận Một cửa hiện đại các phường trên địa bàn thành phố Huế. 

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu:

1. Trung tâm Hành chính công Thành phố chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố và UBND 27 phường thuộc thành phố tổ chức triển khai thực hiện thí điểm đồng bộ quy trình “Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu” tại Bộ phận Một cửa hiện đại các phường trên địa bàn thành phố Huế bắt đầu từ ngày 17/02/2020 đến ngày 17/8/2020.

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố bố trí nhân sự để hướng dẫn, hỗ trợ Trung tâm Hành chính công thành phố trong quá trình triển khai thực hiện thí điểm.

3. Giao bộ phận Công nghệ thông tin của Văn phòng HĐND và UBND Thành phố phối hợp, hỗ trợ Bộ phận Một cửa hiện đại các phường để sớm hoàn thiện hạ tầng trang thiết bị, phần mềm ứng dụng để thực hiện thí điểm theo thời gian quy định.

4. Giao Trung tâm Hành chính công Thành phố và UBND các phường tổ chức công bố đường dây nóng để tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị, vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện.

5. Sau đợt triển khai thực hiện thí điểm, yêu cầu UBND các phường có báo cáo kết quả cũng như các vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện gửi về Trung tâm Hành chính công Thành phố trước ngày 22/08/2020 để tổng hợp, tham mưu UBND Thành phố báo cáo UBND Tỉnh trước ngày 27/8/2020.

  


------------------------------------------------
Văn phòng HĐND và UBND Thành phố


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..