Cải cách hành chính
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính thành phố Huế năm 2020
Ngày 16 tháng 1 năm 2020.

Ngày 24/12/2019, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 5231/KH-UBND về việc tuyên truyền cải cách hành chính thành phố Huế năm 2020. 

Kế hoạch nhằm tăng cường nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả tuyên truyền cải cách hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng, kết hợp với việc đưa tuyên truyền cải cách hành chính vào hoạt động thường xuyên trên Trang thông tin điện tử của Thành phố, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị và các phường thuộc thành phố Huế.
Nội dung tuyên truyền cải cách hành chính trong năm 2020 sẽ tập trung: Tuyên truyền về các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính; Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của các cấp ủy, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội đối với nhiệm vụ triển khai công tác cải cách hành chính ở từng cấp, ngành, đơn vị, từng lĩnh vực, lấy lợi ích và sự hài lòng của người dân làm thước đo cho hiệu quả công tác cải cách hành hành chính được tập trung vào 7 nội dung chủ yếu: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính nhà nước; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính.
Thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính mang lại sự hiểu biết của người dân, tổ chức về cải cách hành chính đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, qua đó khuyến khích người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Đồng thời, thúc đẩy người dân, tổ chức tích cực góp ý, tham gia hoàn thiện thủ tục hành chính; giám sát cơ quan nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ góp phần nâng cao Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (DDCI) và Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin (ICT) của thành phố Huế.

  


------------------------------------------------
Hoàng Truyền (Phòng Văn hóa & Thông tin)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..