Cải cách hành chính
Sửa đổi một số điều của Quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các phòng và UBND các phường thuộc Thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 6998/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2017
Ngày 3 tháng 12 năm 2019.

   Ngày 02/12/2019 UBND thành phố đã ban hành quyết định số 7021/QĐ - UBND về việc Sửa đổi một số điều của Quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các phòng và UBND các phường thuộc Thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 6998/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2017.

    Quyêt định này đã  Sửa đổi một số điều của Quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các phòng chuyên môn và UBND các phường thuộc Thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 6998/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2017, như sau:
    1. Thay thế thang điểm đánh giá, xếp loại cải cách hành chính (áp dụng đối với các phòng thuộc thành phố) tại phụ lục 01 ban hành kèm Quyết định số 6998/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2017 bằng Phụ lục 01 ban hành kèm Quyết định này.
    2. Thay thế thang điểm đánh giá, xếp loại cải cách hành chính (áp dụng đối với UBND các phường thuộc thành phố) tại phụ lục 02 ban hành kèm Quyết định số 6998/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2017 bằng Phụ lục 02 ban hành kèm Quyết định này.

    Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký

Đính kèm: Quyết định 7021/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 của UBND thành phố Huế 

                       Phụ lục


------------------------------------------------
Văn phòng HĐND và UBND Thành phố


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..