Cải cách hành chính
Đưa danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh vào tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công TP Huế
Ngày 2 tháng 12 năm 2019.

Ngày 26/11/2019, Văn phòng UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành thông báo số 56/TB-VPUB về việc đưa danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh vào tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các Trung tâm Hành chính công cấp huyện. 

Về căn cứ thực hiện:
a) Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
b) Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã;
Về lợi ích, hiệu quả:
- Các thủ tục hành chính thực hiện theo Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07 tháng 10 năm 2019 do cán bộ Công an tỉnh, Công an cấp huyện (tại Bộ phận Một cửa) được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các Trung tâm Hành chính công cấp huyện tiếp nhận, trả kết quả.
- Đảm bảo việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh được thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các Trung tâm Hành chính công cấp huyện được theo dõi, giám sát, công khai theo quy trình giải quyết áp dụng cho từng thủ tục hành chính cụ thể nhằm góp phần bảo đảm các thủ tục hành chính được giải quyết thuận tiện, nhanh chóng, cắt giảm chi phí, thời gian của người dân; các hoạt động giải quyết hồ sơ được thực hiện công khai, minh bạch, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực và quan liêu.
Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh vào tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công TP Huế:
STT
Tên thủ tục hành chính
Số hiệu gốc
Ngày ban hành
Trích yếu
1
Thủ tục cấp đổi Chứng minh nhân dân
2991/QĐ-UBND
25/11/2019
Quyết định về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính, quy trình nội bộ, quy trình điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các Trung tâm Hành chính công cấp huyện
 
2
Thủ tục cấp lại Chứng minh nhân dân
3
Thủ tục cấp mới Chứng minh nhân dân
Thời gian triển khai chính thức từ ngày 02 tháng 12 năm 2019.
 

------------------------------------------------
Văn phòng HĐND và UBND Thành phố


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..