Cải cách hành chính
Tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công Thành phố Huế năm 2019
Ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Từ 01/01/2019 đến 10/11/2019, Trung tâm Hành chính công Thành phố Huế đã tiếp nhận và chuyển đến các đơn vị giải quyết tổng cộng 27727 hồ sơ, trong đó số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến tổng cộng 3895 hồ sơ, đạt tỷ lệ 14,2% tổng hồ sơ. 

Cụ thể như sau:
* Các hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết UBND Thành phố và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố: 12688 hồ sơ, trong đó:
- Hồ sơ đã giải quyết 11665 hồ sơ (đúng hạn 10943 hồ sơ/trễ hạn 722 hồ sơ)
- Hồ sơ đang giải quyết 1023 hồ sơ (đúng hạn 823 hồ sơ/trễ hạn 200 hồ sơ)
Tổng số hồ sơ giải quyết trễ hạn chiếm 7,2% tổng số hồ sơ tiếp nhận.
* Các hồ sơ liên quan đến các lĩnh vực đất đai, giao dịch bảo đảm thuộc thẩm quyền Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố và Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh: 15039 hồ sơ, trong đó:
- Hồ sơ đã giải quyết 14317 hồ sơ (đúng hạn 11509 hồ sơ/trễ hạn 2808 hồ sơ)
- Hồ sơ đang giải quyết 722 hồ sơ (đúng hạn 615 hồ sơ/trễ hạn 107 hồ sơ)

  


------------------------------------------------
Minh Tiến


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..