Cải cách hành chính
Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch UBND Thành phố tại Hội nghị chuyên đề công Cải cách hành chính năm 2019
Ngày 15 tháng 7 năm 2019.

Ngày 10/7, UBND Thành phố Huế đã ban hành thông báo số 337/TB-UBND về Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch UBND Thành phố tại Hội nghị chuyên đề công Cải cách hành chính năm 2019. 

Cải cách hành chính là một trong những chương trình trọng điểm của Thành phố được đề ra trong những năm vừa qua và được xem là một bộ phận quan trọng trong công cuộc đổi mới, trọng tâm của tiến trình xây dựng thành phố ngày càng phát triển. Năm 2019, thành phố tiếp tục xây dựng “chương trình cải cách hành chính gắn với chính quyền điện tử” đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng cần phải được tập trung chỉ đạo. Trong thời gian vừa qua ngoài những mặt đã đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định đó là công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính của các đơn vị chưa được quan tâm đúng mức; chưa triển khai kiểm tra, giám sát định kỳ, có phần làm hạn chế kết quả triển khai công tác CCHC. Để khắc tình trạng tồn tại này, Chủ tịch UBND Thành phố có ý kiến chỉ đạo:
Để công tác cải cách hành chính của thành phố đạt kết quả tốt đòi hỏi phải có sự nổ lực vào cuộc cả hệ thống chính trị mà trước hết là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, do đó các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và UBND các phường trên địa bàn thành phố cần tập trung thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:
1. Chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu và từ bản thân mỗi cán bộ, công chức. Trong đó chú trọng việc thay đổi về thái độ ứng xử, cách thức phục vụ nhân dân và trách nhiệm hoàn thành công việc của mỗi cán bộ, công chức, viên chức khi thực thi nhiệm vụ. UBND Thành phố sẽ kiểm điểm, xử lý thủ trương cơ quan, đơn vị nào nếu để hồ sơ chậm trễ chiếm trên 10 % hồ sơ quá hạn/năm.
2. Có sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan liên quan khi thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt chia sẽ thông tin ngay từ ban đầu tiếp cận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính để mỗi một cơ quan liên quan chủ động nắm bắt và có hướng giải quyết sớm, chủ động trong công việc, hạn chế tình trạng chậm trễ trong từng khâu xử lý hồ sơ.
3. Phân định rõ từng loại hồ sơ (hồ sơ liên quan đến giấy tờ nhà đất phân rõ những thủ tục thuộc trách nhiệm thành phố như đính chính giấy chứng nhận QSDĐ thành phố đã cấp, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu; những thủ tục thuộc trách nhiệm Sở Tài nguyên&Môi trường như cấp đổi GCNQSDĐ, bổ sung tài sản trên đất, đính chính giấy chứng nhận QSDĐ do Sở TNMT cấp...), đây cũng là khâu rất quan trọng.
4. Liên quan đến việc UBND các phường xác nhận nhưng chưa rõ thì liên quan phía lĩnh vực chuyên môn nào thì phòng ban đó sẽ làm việc trực tiếp với UBND phường đó và lập biên bản xác nhận.
 5. Phân định, xác định nếu bộ phận, cá nhân nào không bấm tích hợp quá trình theo dõi hồ sơ vượt quá 20% không tích hợp sẽ xử lý kỷ luật.
6. Đẩy mạnh việc xây dựng và sử dụng các phần mềm dùng chung, bảo đảm tính tương thích, đồng bộ và thông suốt để nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu cơ quan trong quá trình xử lý công việc; tăng tỷ lệ sử dụng văn bản điện tử trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị.
7. Niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết cấp phường và thành phố cụ thể từ  quy trình thực hiện, phí và lệ phí giải quyết TTHC.
8. Trung tâm Hành chính công thành phố căn cứ vào Quyết định số 1907/QĐ-UBND, ngày 28/8/2018 của UBND Tỉnh về Ban hành Quy định về cơ chế phối hợp liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, để tổng hợp hồ sơ giải quyết trễ hẹn có văn bản tham mưu UBND Thành phố phê bình. Đặc biệt lưu ý các hồ sơ liên quan đến giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố, đây là khâu và thủ tục yếu kém nhất, gây phiền hà cho người dân.
9. Giao trách nhiệm Phòng Tài nguyên & Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để xây dựng lộ trình giải quyết và tổng hợp thống kê đơn vị nào có nhiều hồ sơ trễ hẹn để có biện pháp xử lý làm thước đo đánh giá thi đua khen thưởng vào cuối năm; có văn bản tham mưu UBND Thành phố trước ngày 20/7/2019.
10. Yêu cầu các đơn vị căn cứ vào Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND, ngày 03/6/2019 của UBND Tỉnh về Ban hành Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND cấp huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế để có văn bản xin lỗi kèm nội dung gia hạn thời giải quyết hồ sơ quá hạn theo quy định.
11. Giao Phòng Nội vụ cơ quan phụ trách công tác cải cách hành chính của thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị tham mưu văn bản UBND Thành phố thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo về CCHC cho UBND tỉnh bảo đảm số lượng, chất lượng, đầy đủ nội dung và đúng thời gian quy định. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết công tác CCHC nhằm đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện công tác CCHC của thành phố. Đồng thời, tham mưu văn bản UBND thành phố phân công nhiệm vụ cụ thể từng đơn vị về việc thực hiện việc cung cấp hồ sơ kiểm chứng liên quan trong công tác đánh giá chất lượng hoạt động của thành phố đúng thời gian và đầy đủ để nâng cao chỉ số cải cách hành chính của thành phố trong thời gian đến. Kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính của thành phố là cơ sở để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của người đứng đầu các đơn vị.

  


------------------------------------------------
Văn phòng HĐND và UBND Thành phố


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..