Cải cách hành chính
TT-Huế: Tình hình cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019
Ngày 8 tháng 7 năm 2019.

Trong 2 quý đầu năm 2019, công tác ci cách hành chính được tnh và TP Huế đặc bit chú trng theo hướng tinh gn, hiu qu, gn vi phát trin chính quyn đin t, dch v đô th thông minh. Các văn bn ch đạo được ban hành và trin khai kp thi. Đến nay, đã có 1.256 th tc hành chính thc hin dch v công trc tuyến mc độ 3,4. Công b 1.135 th tc hành chính thc hin tiếp nhn h s, tr kết qu qua dch v bưu chính công ích. 

Hin, toàn tnh có 2.132/2.132 th tc hành chính đã được đưa vào thc hin cơ chế mt ca, cơ chế mt ca liên thông (đạt t l 100%), hot động ti Trung tâm hành chính công tnh và cp huyn – th xã – thành ph. 100% các s ban ngành, UBND cp huyn và cp xã đã có trang thông tin đin t. Vic thành lp các Trung tâm hành chính công tnh và cp huyn được người dân, doanh nghip ng h cao. Hu hết các cơ quan, đơn v, địa phương đều gii quyết được t trên 95% khi lượng h sơ nhn trong tháng, khc phc tình trng tn đọng h sơ… Qua đó làm gim s tn kém v thi gian, tin bc khi đi làm th tc hành chính ca nhân dân. Đồng thi, góp phn cho các cơ quan, đơn v hoàn thành nhim v ca mình mt cách nhanh chóng và hiu qu.

  


------------------------------------------------
Thái Hùng (Đài Truyền thanh Huế)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..