dịch vụ công trực tuyến
Hộ tịch Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện Bảo trợ xã hội
Chứng thực Kinh doanh Khí Giáo dục nghề nghiệp
Bồi thường nhà nước Lưu thông hàng hóa Phòng chống tệ nạn xã hội
Phí bảo vệ môi trường Tổ chức, biên chế Quản lý tài sản công
Đất đai Công chức, viên chức Tài chính Kế hoạch
Tài nguyên nước Hội, tổ chức phi chính phủ Tài chính đầu tư
Giao dịch bảo đảm Thi đua - Khen thưởng Dân tộc
Môi trường Tôn giáo Phòng, chống tham nhũng
Quy hoạch Xuất bản Tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Hạ tầng kỹ thuật Giáo dục Đào tạo Lĩnh vực Cấp, quản lý chứng minh nhân dân
Hoạt động xây dựng Viễn thông Thu BHXH, BHYT, BHTN
Việc làm Gia đình Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh Văn hoá Giải quyết chế độ BHXH
Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã Thư viện Đầu tư xây dựng
Phát triển nông thôn Chính quyền địa phương TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế
Lâm nghiệp Lao động - Tiền lương Quản lý ngân sách
Thủy lợi TTHC liên thông lĩnh vực Người có công Lĩnh vực Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
Khuyến nông Người có công

STTTên thủ tụcBiểu mẫu 
1 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch
2 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài
3 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
4 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
5 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
6 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
7 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
8 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
9 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài
10 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài
11 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài
12 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
13 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch).
14 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
15 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.
16 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thành phố Huế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Nơi tiếp nhận: Trung tâm hành chính công huyện
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày (Ngay trong ngày trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.)
Phí, lệ phí:

8.000 đồng/bản sao.

Dịch vụ công: Mức độ 3
Đăng ký dịch vụ công:
          Trường hợp cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đề nghị cấp bản sao trích lục hộ tịch của cá nhân thì gửi văn bản yêu cầu nêu rõ lý do cho Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu thông tin trong Tờ khai và tính hợp lệ của giấy tờ do người yêu cầu xuất trình hoặc nộp.

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trường hợp không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ngay thì phải lập thành văn bản hướng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người tiếp nhận.

- Hồ sơ yêu cầu cấp bản sao trích lục sau khi đã được hướng dẫn theo quy định mà không được bổ sung đầy đủ, hoàn thiện thì người tiếp nhận từ chối tiếp nhận hồ sơ. Việc từ chối tiếp nhận hồ sơ phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó ghi rõ lý do từ chối, người tiếp nhận ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên.

- Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, nếu thấy hồ sơ đầy đủ và phù hợp, công chức làm công tác hộ tịch căn cứ vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch, ghi nội dung bản sao trích lục hộ tịch, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ký cấp bản sao trích lục hộ tịch cho người yêu cầu.

* Lưu ý:

+ Trường hợp người yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính thì người tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu xuất trình bản chính; nếu người yêu cầu chỉ nộp bản chụp và xuất trình bản chính thì người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký vào bản chụp xác nhận về việc đã đối chiếu nội dung giấy tờ đó, không được yêu cầu người đi đăng ký nộp bản sao có chứng thực giấy tờ đó.

+ Trường hợp pháp luật quy định xuất trình giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ xuất trình, đối chiếu với thông tin trong Tờ khai và trả lại cho người xuất trình, không được yêu cầu người đăng ký hộ tịch nộp thêm bản sao giấy tờ đó. Người tiếp nhận có thể chụp 01 bản giấy tờ xuất trình hoặc ghi lại thông tin của giấy tờ xuất trình để lưu hồ sơ.

+ Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch theo quy định của pháp luật hộ tịch, không được yêu cầu người đăng ký hộ tịch nộp thêm giấy tờ mà pháp luật hộ tịch không quy định phải nộp.


Cách thức thực hiện:

- Người có yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch;

- Người thực hiện yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch có thể trực tiếp nộp hồ sơ; cơ quan, tổ chức có yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch có thể trực tiếp gửi văn bản yêu cầu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc gửi hồ sơ, văn bản yêu cầu qua hệ thống bưu chính.

Tên hồ sơMẫu tải về
Văn bản yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch nêu rõ lý do trong trường hợp người yêu cầu là cơ quan, tổ chức.
Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền.
Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch theo mẫu đối với trường hợp người yêu cầu là cá nhân.
Số lượng hồ sơ: 01

Không

Văn bản quy phạm pháp luậtĐính kèm
Luật số 60/2014/QH của Quốc hội ban hành ngày 20/11/2016
Nghị định số 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/11/2015
Thông tư số 15/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp ban hành ngày 16/11/2015
Thông tư số 281/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 14/11/2016
Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh và Trưởng đại diện tổ chức KOICA Han Deog Cho ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ kinh phí cho Huế.